Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1004 Työoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Työoikeuden professori Seppo Koskinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääsisälllön.

Sisältö

-Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
-Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
-Työoikeuden normien soveltamisala
-Työoikeuden normijärjestelmä
-Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
-Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tyhe-opiskelijat: Työoikeuden luennot, 3 op ei enää kuulu Tyhen pakollisiin opintoihin. Työoikeuden luennot ja säädökset laajuudella 7 op voi suorittaa Tyhe-opintoihin valinnaisena opintojaksona.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, luennoilla ilmoitettava oheismateriaali sekä keskeiset säädökset

Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen, 2009
Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012
SÄÄDÖSLUETTELO:
Keskeiset säädökset:

TyösopimusL 26.1.2001/55. Ty 101.
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609. Si 109.
YhdenvertaisuusL 20.1.2004/21. Ty 111a.
L työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamisesta 26.1.2001/56.
TyöehtosopimusL 7.6.1946/436. Ty 201.
Valtion virkaehtosopimusL 6.11.1970/664. Ty 202.
Kunnallinen virkaehtosopimusL 6.11.1970/669. Ty 206.
L kunnallisista työehtosopimuksista 6.11.1970/670. Ty 205.
L työtuomioistuimesta 31.7.1974/646. Ty 210.
L työriitojen sovittelusta 27.7.1962/420. Ty 212.
L yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334. Ty 214.
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24.8.1990/725. Ty 215.
HenkilöstörahastoL 15.9.1989/814. Ty 216.
Palkkaturvalaki 866/1998. Ty 134.
TyöaikaL 9.8.1996/605. Ty 301.
VuosilomaL 18.3.2005/162. Ty 317.
Opintovapaalaki 9.3.1979/273. Ty 109.
TyöturvallisuusL 23.8.2002/738. Ty 401.
Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998.Ty 407.
L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä 21.1.2006/44
L yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759. Ty 111.
L työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400. Ty 416.
VahingonkorvausL 31.5.1974/412: 3 luvun 1. 4 luku sekä 7 luvun 1. Si 310.
Työntekijän eläkeL 19.5.2006/395. El 101.
TapaturmavakuutusL 20.8.1948/608. El 201.
TyöttömyysturvaL 30.12.2002/1290. Ty 601.
L julkisesta työvoimapalvelusta 30.12.2002/1295. Ty 605.

Oheissäädökset:

Merityösopimuslaki
(756/2011)
Laki lähetetyistä työntekijöistä 9.12.1999/1146. Ty 107.
Valtion virkamiesL 19.8.1994/750. Ty 103.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304. Ty 106a.
L kotitaloustyöntekijäin työsuhteesta 16.12.1977/951. Ty 102.
Laki oppisopimuskoulutuksesta 30.12.1992/1605. Ty 107.
Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä 8.5.1992/417; 1 ja 4 luvut. Si 405.
Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus 21.12.1993. Ty 202.
Kunnallinen pääsopimus 13.1.1993. Ty 206.
L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1.7.1988/651. Ty 217.
L yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30.3.2007/335.
Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383. So 406.
L oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656: 1-8 §. Yr 410.
TyöttömyyskassaL 24.8.1984/603. Ra 219.
Laki työmarkkinatuesta 1542/1992. Ty 129.
Vuorotteluvapaalaki 30.12.2002/1305. Ty 138.
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella. TyEU 201.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 28.10.-21.11.2013

Opintojakso on tarjolla myös JOO-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
ONOM1004 Työoikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto