Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1111 Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: OTT Mikael Koillinen, puh. 3335854, mikoilli(at)utu.fi, ti 10-11, huone 320.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
1) on hankkinut valmiudet ja työkalut oikeustieteellisiin opintoihin ja oman oppimisensa suunnittelemiseen ja arvioimiseen.
2) on luonut itselleen alustavat edellytykset oikeudelliselle tiedonhaulle, oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle sekä oikeudellisten ongelmien tunnistamiselle ja ratkaisemiselle.
3) tunnistaa oikeudelliset käytännöt osaksi oikeusjärjestelmää sekä sen taustalla olevia historiallisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vuorovaikutussuhteita.
4) ymmärtää oikeustieteellisen opetuksen merkitystä yhtäältä tieteelliseen tutkintoon johtavana ja toisaalta oikeudellista ammattitaitoa tuottavana opetuksena.

Sisältö

Tiedolliset valmiudet
- Oikeuden historiallinen ja yhteiskunnallinen tausta
- Oikeutta koskevat teoriat
- Oikeuden poliittiset kytkennät (etenkin valtiollinen, Euroopan unionin ja kansainvälinen oikeus)
- Oikeudelliset instituutiot ja käytännöt
- Oikeudellisen asiantuntijuuden nykyhaasteet
- Oikeudellisen toiminnan ja tutkimuksen etiikka

Taidolliset valmiudet
- Oikeudellinen tiedonhaku
- Oikeudellisten ongelmien hahmotus ja ratkaisu
- Oikeudellinen kirjoittaminen ja argumentaatio
- Tieteellinen kirjoittaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 38 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opintojakson opetus rakentuu luentojen, pienryhmäopetuksen ja itsenäisen työskentelyn varaan. Kuhunkin opetusmuotoon sisältyy erikseen annettavia tehtäviä, minkä lisäksi kurssilla järjestetään tiedonhakuharjoitus sekä oikeustapausharjoitus. Opetustilaisuuksiin valmistaudutaan etukäteen opettajien osoittamaan materiaaliin perehtyen.

Kurssin kuluessa laaditaan oppimispäiväkirja, jonka tarkoituksena on sekä tukea oikeudellisen ajattelun kehittymistä kurssin etenemisen tahdissa että tarjota konkreettinen kiinnekohta omien ajatusten pohtimiselle, kysymysten esittämiselle sekä oman oppimisen arvioinnille. Oppimispäiväkirja on ohjattu ja sisältää niin ollen osaksi valmiiksi asetettuja kysymyksiä ja teemoja, joita päiväkirjassa tulisi opitun pohjalta käsitellä. Opettajatuutorit tarkistavat ryhmänsä oppimispäiväkirjat.

Tarkemmat ohjeet ja tiedot niin oppimispäiväkirjasta kuin kurssin sisällöstä ja sen aikataulusta löytyvät kurssin Moodle-sivustolta osoitteesta (https://moodle2.utu.fi). Myös kurssilla suoritettavat tehtävät ja luettava aineisto jaetaan Moodlessa, jonne kirjalliset tehtävät palautetaan.

Pienryhmätyöskentelyä hyödynnetään sekä luentojen jälkeisissä reflektiotapaamisissa ja oikeustapausharjoituksissa että oppimispäiväkirjapalautteen keräämisessä. Pienryhmät muodostetaan opettajatuutorryhmittäin siten, että jokainen opettajatuutorryhmä muodostaa yhden pienryhmän. Oikeustapausharjoituksissa pienryhmä jakaantuu edelleen neljän hengen tiimeihin.

Opintojakson opetus on jaettu viiteen osin toisiinsa limittyvään moduuliin, jotka yhdessä muodostavat kurssikokonaisuuden. Kurssilla kerätään säännöllisesti välipalautetta oppimistavoitteiden toteutumisesta ja tarjotaan opastusta aina ennen siirtymistä uusiin tehtävämuotoihin.

KURSSIN RAKENNE (ks. opetuksen tarkat luentoajat ja -paikat opetusohjelmaosiosta).

I MODUULI – JOHDATUS OIKEUTEEN JA OIKEUDELLISIIN KÄYTÄNTÖIHIN

2.9.2013 Aloitusluento (yht. 4h)
Johdatus kurssikokonaisuuteen (2h) (vastuuopettajat)
- oppimistavoitteet
- rakenne
- opetusmuodot
- suoritusmuodot, oppimispäiväkirja
- taustalukemisto (Kaarlo Tuori(2003): Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt)
3.9.2013 Itsenäistä työskentelyä taustalukemiston parissa
4.9.2013 Luento: Johdatus oikeuteen ja oikeudellisiin käytäntöihin (2h) ja itsenäistä työskentelyä taustalukemiston parissa
5.9.2013 Luento: Johdatus oikeuteen ja oikeudellisiin käytäntöihin (2h)
6.9.2013 Harjoitustyö (Moodle)


II MODUULI – OIKEUDEN ULOTTUVUUKSIA

9.9.2013 Luento: Oikeus ja yhteiskunta (2h)
10.9.2013 Luento: Oikeuden historiallisuus, (2h)
12.9.2013 Luento: Oikeuden teoriat, (2h)

12.9.2013(tai opettajatuutorin ilmoittamana ajankohtana) Opitun purku -tilaisuudet opettajatutorryhmissä

17.9.2013 Oikeuden kansainvälisyys ja eurooppalaisuus, (4h)
18.9.2013 Oikeus, valtio ja oikeudet, (2h)
19.9.2013 Oikeudelliset menettelyt, (2h)

19.9.2013(tai opettajatuutorin ilmoittamana ajankohtana) Opitun purku-tilaisuudet opettajatuutorryhmissä

24.9.2013 Oikeus ja talous, (2h)
25.9.2013 Oikeus ja rikollisuus, (2h)
1.10.2013 Oikeus, tutkimus ja etiikka, (2h)
2.10.2013 Oikeudellisen asiantuntemuksen nykyhaasteet. Paneelikeskustelu, (2h)

3.10.2013 (tai opettajatuutorin ilmoittamana ajankohtana) Opitun purku-tilaisuudet opettajatuutorryhmissä


III MODUULI OIKEUDELLISET TAIDOT (Huom! aikataulu osin limittäinen II moduulin kanssa)

11.9.2013 Oikeudellinen tiedonhankinta (4h)
11.9.2013 Kirjastosuunnistus (tehtävänanto Moodlessa)
16.9.2013 Oikeudellisten tekstien ymmärtäminen (4h)
23.9.2013 Oikeudellinen argumentaatio ja kirjoittaminen (4h)


IV MODUULI OIKEUDELLISET ONGELMAT JA ARGUMENTOINTI (Huom. aikataulu osin limittäinen edeltävien moduulien kanssa)

16.9.2013 Oikeustapausharjoitusten jako (Moodle)
23.9.2013 Kirjoittamisen tuki -pienryhmät alkavat
7.10.-11.10.2013 Oikeudelliset ongelmat ja argumentointi –seminaari (pienryhmät)


V MODUULI – OMAN OPPIMISEN ARVIOINTI

14.10.2013 Oppimispäiväkirjan palautus
24.10.2013 Oppimispäiväkirjojen palautetilaisuudet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja ja Seminaari ja Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

Kurssin suoritusmuotona on oppimispäiväkirja ja oikeustapausharjoitusseminaari.

Oppimispäiväkirja:

Jokainen opiskelija laatii yksilötyönä oppimispäiväkirjan, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tähtää henkilökohtaisen näkemyksen muodostamiseen oikeudellisen ajattelun perusteet -kurssilla opiskeltavista asioista.

Oppimispäiväkirja palautetaan Moodleen. Oppimispäiväkirjan arvostelijoina toimivat opettajatutorit. Opettajatutorit pitävät oppimispäiväkirjan arvostelun jälkeen ryhmälleen oppimispäiväkirjaa ja sen arvostelua koskevan palautetilaisuuden (2 h).

Oppimispäiväkirja arvioidaan seuraavien lähtökohtien mukaan:

1) Oppimispäiväkirjan perusteella on ymmärretty opintojakson sisältöjen yhteydet oikeustieteellisiin opintoihin
2) Päiväkirja osoittaa kykyä hankkia ja soveltaa oikeutta koskevaa tietoa.
3) Työssä on osattu linkittää kurssilla käsiteltyä kirjallisuutta omakohtaisiin kysymyksiin kysymyksiin ja pohdintoihin
4) Päiväkirjasta ilmenee, että opiskelja on tunnistanut oman osaamisensa ja siinä edistymisensä.

Opetutorit antavat oppimispäiväkirjasta lyhyen kirjallisen palautteen. Jos oppimispäiväkirja hylätään, sitä on mahdollista tarkastajan antajien kirjallisten ohjeiden mukaan täydentää.

Oikeustapausharjoitusseminaari:

Oikeustapausharjoitusseminaarissa opiskelijat laativat ja esittävät ryhmätyönä konkreettiseen oikeustapaukseen perustuvan kirjoituksen. Tarkemmat ohjeet tehtävän suorittamiseksi annetaan kurssin aikana. Harjoituksiin liittyen kurssilla järjestetään kirjoittamisen tuki -tilaisuuksia. Opiskelijat tapaavat niissä oikeustapausharjoitusten vetämisestä vastaavan opettajan, joka antaa tarvittaessa ohjeita kirjoitelman laatimiseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tuori, Kaarlo: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt. 2003.

Lisäksi edellytetään perehtymistä muihin opintojakson aikana ilmoitettaviin materiaaleihin.

Lisätietoja

Aiempina vuosina PO1 tai PO2 opintojakson suorittamatta jättäneet voivat hakea korvaavuutta seuraavasti:
- opintojakso Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat korvaa opintojaksot PO1 ja PO2
- opintojakson Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat moduulit I-II ja V sekä oppimispäiväkirjan laatiminen hyväksytysti korvaa opintojakson PO1
- opintojakson Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat moduulit III ja IV sekä niissä hyväksytysti ryhmätyönä laadittu harjoitustyö korvaa opintojakson PO2

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto