Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KV200017 MENY2 Tieteenfilosofia ja tieteellinen tutkimusprosessi 4 ECTS
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Eriikka Paavilainen-Mäntymäki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kandidaatintutkielma

Osaamistavoitteet

Kurssi harjaannuttaa opiskelijaa kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun sekä tiedon kyseenalaistamiseen. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimusprosessin luonteen, lähtökohdat ja tavoitteet. Hän hahmottaa tutkimusprosessin vaiheet ja osaa tehdä perustellut tutkimusstrategiset valinnat. Kurssilla omaksutun tiedon perusteella opiskelija osaa tehdä tutkimussuunnitelman pro gradu -tutkielmaa varten.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan tieteellistä teorianmuodostusta, tieteellisen selittämisen muotoja sekä tieteellisen tiedon kasvua ja kumuloitumista. Tältä pohjalta kurssilla perehdytään tieteellisen tutkimusprosessin luonteeseen ja tutkimusprosessin valmisteluun. Keskeisimmät kurssilla käsiteltävät teemat ovat tutkimusaiheen valinta, tutkimusongelman muotoilu, tutkimusongelman liittäminen aiempiin tutkimustuloksiin, teoreettisen viitekehyksen laatiminen tutkimusta varten sekä tutkimuksen tavoitteiden asettaminen ja tutkimusmenetelmien valinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Lisäksi luennoilla tehtävät harjoitustyöt

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk; I-II tai III-IV periodit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fisher, Colin, Researching and Writing a Dissertation. An Essential Guide for Business Students. 3rd edition. Pearson Education Limited: Harlow, England 2010.

Lisätietoja

MENY2-kurssilla opiskelija perehtyy erityisesti primääristä ja/tai sekundääristä empiiristä aineistoa käyttävän tutkimuksen suunnitteluun ja valmisteluun. MENY2-kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen YSM-kurssia ja pro gradu -tutkielman aloittamista. YSM-kurssi, sekä oppiainekohtaiset kvantitatiivisia menetelmiä käsittelevät kurssit, tukevat pro gradu -tutkielmaan liittyvän aineiston keräämistä sekä saatujen tulosten analysointia ja raportointia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Turku School of Economics
Turku School of Economics
Turku School of Economics
Turku School of Economics
Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Finnish Study Modules
Business Japanese
Economic Sociology
Business Chinese