Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO029005 LtoJO5 Strateginen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen 3 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Kirsi Lainema
Edeltävät opinnot
Suositus on, että perusopintokokonaisuuden muista opintojaksoista on suoritettu ainakin 10 op.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteena on, että kurssin suoritettuuaan opiskelija tuntee strategisen johtamisen peruskäsitteitä ja työkaluja ja osaa hyödyntää niitä yrityksen strategian ja liiketoiminnan tarkastelussa ja analysoinnissa.

Sisältö

Teoreettisen aineksen, yritysesimerkkien ja kurssitehtävien kautta opiskelija oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan yritysten strategisia ratkaisuja ja toimialojen kehitystä. Opintojaksolla käydään myös läpi ulottuvuuksia, joiden suhteen yritykset ja toimialat eroavat toisistaan. Strategista johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä käsitellään eri näkökulmia sivuavana ja yhdentävänä lähestymistapana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Pohdintatehtävät (10%),
2. Kirjallinen kuulustelu (50 %) ja
3. Caseraportti 4-6 opiskelijan ryhmissä (40 %).
Opiskelijan tulee hyväksytysti suorittaa kaikki em. osiot. Pohdintatehtävissä (laajuus n. 1 sivu) sovelletaan luennoilla esiteltyjä käsitteitä ja työkaluja ajankohtaisten strategisten kysymysten käsittelyyn. Luennot pohjustavat myös ryhmissä laadittavan caseraportin tekemistä (laajuus n. 4-6 sivua), joka ohjeistetaan tarkemmin luennolla. Raportit esitetään ryhmälle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus ja artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science