Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LT019006 LtoLR8.1 Laskentatoimi yrityksen ohjauksen ja päätöksenteon apuna 3 ECTS
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Vesa Partanen
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuuteen kuuluva kurssi LtoLR8 Johdon laskentatoimen perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on laajentaa ja syventää kurssilla "Johdon laskentatoimen perusteet" annettua käsitystä johdon laskentatoimen roolista ja merkityksestä yrityksen kannattavuuden suunnittelussa, kustannusten hallinnassa ja toiminnan ohjauksessa. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen kustannus- ja kannattavuusinformaation tuottamiseen ja hyväksikäyttöön strategisissa ja operatiivisissa päätöstilanteissa. Opetuksen ydinalueita ovat tuotekohtaisen kannattavuuden laskenta ja seuranta sekä budjetointi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tuotekohtaisen laskennan perusperiaatteet ja laskentamenetelmät, osaa soveltaa erilaisia laskentatapoja kustannusten hallinnassa sekä pystyy kehittämään pk-yritysten kustannuslaskentaa ja toiminnan suunnittelua.

Sisältö

Opintojakso antaa välineitä ja valmiuksia kustannustehokkuuden ja kannattavuuden kehittämiseen erityyppisissä organisaatioissa. Opetuksen ydinalueita ovat tuotekohtaisten kustannusten laskentamenetelmät, kustannusten muodostumisen analysoimiseen kehitetyt menetelmät sekä budjetoinnin rooli toiminnan suunnittelussa.

Toteutustavat

Luennot 12 h ja harjoitukset 12 h (ryhmät 1-2).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Talousohjaus ja kustannuslaskenta (1. painos). WSOYpro, Helsinki, Marko Järvenpää et. al. (2010), Luvut 1 ja 4-10.

2. Management and cost accounting (4th ed.), Alnoor Bhimani et al. (2008), Prentice Hall, Upper Saddle River. Luvut 2-5 ja 11.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Business Law
Quantitative Methods in Management