Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MA039013 LtoMA9.1 Palvelujen markkinointi 3 ECTS
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Helena Rusanen
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuuteen kuuluva kurssi LtoMA9 Markkinointi kansainvälisessä ympäristössä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää palvelujen merkityksen liiketoiminnan osana, tuntee palvelujen markkinoinnin keskeiset käsitteet sekä tunnistaa oman alansa asiantuntijuuden markkinointiin liittyviä erityispiirteitä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään palveluliiketoiminnan erityiskysymyksiin ja tarkastellaan palveluja yrityksen tuotteena, kilpailukeinona sekä arvonluonnin näkökulmana. Jaksossa käsitellään palveluiden ominaisuuksia sekä markkinoinnillisia haasteita ja niiden ratkaisukeinoja sekä palveluntuottajan että asiakkaan näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

1. Harjoitustyö, jossa opiskelija tarkastelee omaan alaansa liittyvää palvelua markkinoinnin näkökulmasta. Harjoitustyö tehdään ryhmätyönä.
2. Kirjallinen kuulustelu, luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Grönroos, Christian. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Porvoo, WSOY 2001. TAI
  2. Grönroos, Christian. Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach. John Wiley & Sons 2000.
  3. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan (2-3 kpl)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Finnish Study Modules
Business Japanese
Economic Sociology
Business Chinese