Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA110002 SA0b Liikesaksan alkeet 2 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg
Edeltävät opinnot
Osallistumisen edellytyksenä opintojakson SA0a suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Liikesaksan alkeet 2 on jatkoa opintojaksolle Liikesaksan alkeet 1. Opintojaksot muodostavat yhdessä SA0-kokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti SA0b-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee perusrakenteiden ja perussanaston lisäksi hieman vaativampaa yritykseen, messuihin yms. liike-elämän viestintätilanteisiin liittyvää liikekielen perussanastoa ja ymmärtää sekä kirjoitettua että puhuttua melko yksinkertaista yrityksen arkipäivään ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää kieltä. Opintojakso on tarkoitettu valmentavaksi kurssiksi niille, joilla ei ole aikaisempia opintoja saksan kielessä ja jotka haluavat jatkaa liikesaksan opintojaan Turun kauppakorkeakoulussa. Taso A1-A2

Sisältö

Kielen perusrakenteita (mm. adjektiivi attribuuttina ja predikatiivina, verbin taivutus perfektissä, imperfektissä ja pluskvamperfektissä, yhdysverbit, refleksiiviverbit, erityyppiset sivulauseet, komparatiivi ja superlatiivi, infinitiivilauseet, passiivi, suomen konditionaalin ilmaiseminen. Tilanteet: mm. puhelin-, ravintola- ja messutilanteita, kutsun esittäminen, Suomesta kertominen. Vapaaehtoisia sanakokeita, rakenneharjoituksia ja -testejä, käännöksiä sekä oppimispäiväkirja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Ryhmä 1 I-II ja ryhmä 2 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti TAI opintojakson aikana suoritettujen osioiden pisteistä muodostuva arvosana. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk III-IV tai 2. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa.
  2. SA0b LIIKESAKSAN ALKEET 2 (opetusmoniste), Lamberg, Ritva.
  3. Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Aloitusmahdollisuus sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet