Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022033 JO3 Organisaatioteoria 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Anni Paalumäki

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee tunnistamaan keskeisimmät organisaatiotutkimuksen peruskäsitteet ja teoriat ja osaa soveltaa niitä organisaatioiden toiminnan kuvauksessa ja analyysissä. Opiskelija ymmärtää organisaatiotutkimuksen pääasialliset lähestymistavat, niiden hyödyt ja rajoitteet sekä lähestymistapojen väliset erot.

Sisältö

Kurssi pyrkii tutustuttamaan keskeisiin organisaatioteorioihin, niiden kehitykseen ja lähesty-mistapoihin. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat mm. organisaatio ja sen ympäristö, muutos, organisaatiokulttuuri ja -identiteetti sekä päätöksenteko. Oppiainesta konkretisoidaan case-esimerkkien, pohdintatehtävien ja kirjallisten töiden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Luennoilla käydään läpi kurssikirjallisuuden keskeistä sisältöä, jota syvennetään edelleen erilaisten pienryhmäharjoitusten ja pohdintatehtävien avulla. Harjoitustehtäviin sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia esseetehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Loppuarvosana muodostuu harjoitustehtävistä ja kirjallisesta kuulustelusta. Kaikki kurssin suorittamiseen kuuluvat harjoitustehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen tenttiin ilmoittautumista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

HATCH, MARY JO with CUNLIFFE, ANN, Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern
Perspectives, 2nd edition. Oxford University 2006, 0-19-926021-4
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali, artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Osallistujien määrää saatetaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusija on johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoilla.
Toissijainen kriteeri on ilmoittautumisjärjestys.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos