Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022011 JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja HRM 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Essi Saru, Arto Ryömä, Suvi Satama

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija perehtyy organisaatiokäyttäytymisen tutkimusalueeseen. Kurssi jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: henkilöstövoimavarojen johtaminen, johtajuus ja organisaation kehittäminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen kehitysvaiheet ja pystyy tunnistamaan erilaisia vaikuttavia tekijöitä henkilöstöjohtamisen ja organisaation tuloksellisuuden väliltä. Opiskelija perehtyy myös organisaation oppimisen nykysuuntauksiin ja pystyy erottamaan ne toisistaan ja pystyy sitä kautta hahmottamaan osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja. Johtajuusosion aikana opiskelija saa valmiuksia analysoida organisaatiossa ilmeneviä vuorovaikutussuhteita kulttuurisesti erilaisista näkökulmista.

Sisältö

Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) osuudessa perehdytään HRM-tutkimukseen ja sen strategiseen merkitykseen organisaatiossa sekä pohditaan psykologisen sopimuksen roolia organisaatioon sitoutumisessa. Samalla pohditaan aiottujen, implementoitujen ja koettujen henkilöstökäytäntöjen merkitystä organisaation tuloksellisuuteen ylimmän johdon, linjajohdon ja yksilön näkökulmista.
Johtajuusosion aikana tutustutaan erilaisiin tapoihin ymmärtää ihmisten välisiä suhteita ja haastetaan opiskelijat pohtimaan kriittisesti, miten tietoa ihmisten välisissä suhteissa muodostetaan. Luennoilla käsitellään sekä perinteisen yksilöllistä että suhteissa rakentuvaa johtajuutta. Osana moduulia pohditaan vuorovaikutuksen kehollisuutta.
Kolmantena teemana perehdytään organisaation oppimiseen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Aiheeseen perehdytään neljän eri organisaation oppimisen suuntauksen kautta. Näitä ovat käytäntöyhteisöjen, tietojohtamisen, valtanäkökulman ja käytännössä oppimisen näkökulmat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus sisältää harjoitukset.
Kurssin voi suorittaa kurssin kuluessa tehtävien harjoitustöiden ja luentotehtävien avulla. Harjoitustöitä tehdään yksin, pareittain ja ryhmässä. Kurssin suorittaminen tällä tavalla edellyttää aktiivista osallistumista luennoille. Kurssin voi vaihtoehtoisesti suorittaa osallistumalla luennoille ja tekemällä kirjallisen tentin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. VIITALA, RIITTA, Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä, Edita Helsinki (2009) 978-951-37-4804-3
 2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali ja luennoilla erikseen nimetyt artikkelit sekä luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos