Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022020 JO2 Strategia ja liiketoiminnan johtaminen 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Kirsi Lainema

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee strategisen johtamisen keskeiset peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä kuvatessaan ja tulkitessaan yritysten ja yritysjohdon strategisia ratkaisuja ja ajankohtaisia haasteita. Opiskelija tuntee keskeiset strategisen johtamisen lähestymistavat ja strategian muotoilun apuvälineet ja pystyy kuvaamaan niiden käyttöä sekä niiden hyötyjä ja rajoituksia. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kuva strategisesta johtamisesta sekä monipuolisena, eri aloilla sovellettavana toimintana että yrityksissa toimivien ihmisten työnä.

Sisältö

Opintojakso esittelee strategisen johtamisen eri liiketaloustieteitä sivuavana ja yhdentäviä näkökulmia tarjoavana alueena. Oppiminen tapahtuu soveltamalla luennoilla ja kirjallisuudessa esiteltyjä käsitteitä, lähestymistapoja ja työkaluja tuntikeskusteluissa, harjoitustehtävissä ja tenteissä.

Toteutustavat

Luennot (sis. harjoitustehtävien käsittelyn) 24 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Alkutentti kurssin alussa. Luennot (>50%:n läsnäolo suositeltava). Harjoitustehtävät. Lopputentti. Alkutentin hyväksytty suorittaminen on kurssille osallistumisen edellytyksenä. Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti myös harjoitustehtävät ja varsinainen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvostelu: alkutentti 20%, harjoitustehtävät 35%, lopputentti 45%.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Strategic management. Logic and Action., Huff, Sigismund; Floyd,

Steven R.; Sherman; Terjesen, 1. painos, John Wiley & Sons

(2009), 978-0-471-01793-6.

2. Exploring Corporate Strategy. Johnson Gerry, 7. painos,

Prentice Hall; New York (2005). 0-273-68739-5. Luvut 1-2.

3. Muu oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos