Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092013 TJ1 Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tieto- ja viestintätekniikan (TVT) sovellusalueet yritystoiminnassa ja pystyy osallistumaan TVT-hankkeisiin. Kurssilla opitaan laatimaan ja ymmärtämään prosessikuvauksia sekä arvioimaan kehityshankkeiden hyötyjä, esteitä ja kustannuksia ja laatimaan investointiehdotuksia.

Sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyväksikäytöllä yritystoiminnassa tavoitellaan laadullisia hyötyjä tai kustannussäästöjä. Hyötyjen saavuttaminen edellyttää, että liiketoiminnan johtajat kykenevät uuden tekniikan avulla kehittämään yksikkönsä palveluja ja niiden tuottamisessa käytettäviä toimintatapoja ja prosesseja. Kurssilla käsitellään TVT:n hyväksikäyttöä liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta. Tarkasteltavia aiheita ovat mm. TVT kilpailukeinona ja sen vaikutus liiketoimintastrategiaan, tietohallinnon ja liiketoiminnan integrointi, liiketoimintaprosessien kehittäminen, tietohallinnon tehtäväkenttä, TVT-hankinnat, ulkoistaminen, IT-alan sopimukset ja tietojärjestelmäprojektit. Harjoituksissa perehdytään tietojärjestelmäprojekteihin, erityisesti niiden määrittelyvaiheeseen mm. laatimalla investointiehdotuksia, prosessikaavioita yms. hankkeen suunnitteluun liittyviä suunnitelmia tai kuvauksia.

Toteutustavat

1. Luentokurssi "Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä" 12 t.
2. Harjoitukset 8 t (ryhmät 1-5).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Kirjallinen kuulustelu TJ092014 TJ1 Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä, luennot ja kirjat, 3 op.
Harjoitukset TJ092015 TJ1 Tietotekniikka liiketoiminnan
kehittämisessä, harjoitukset, 2 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk I.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ward, John & Daniels, Elizabeth (2012), Benefits management : how to increase the business value of your IT projects, 978-1-119-99326-1

2. Salmela, Hannu & Hallanoro, Mikko & Sippa, Seppo &Tapanainen, Tommi & Ylitalo, Jari (2010), Ketterän organisaation IT, 978-952-14-1505-0

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos