Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023112 JOM1/TJM1/YRM1 Survey 2 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Jouko Toivonen ja Sanna Suomalainen
Edeltävät opinnot
MENY1 ja TKMY2 tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Jakson kehittää opiskelijan valmiuksia toteuttaa kvantitatiivisia tutkimuksia ja kehittää itsenäisiä ratkaisuja organisaatioiden ja johtamisen ongelmiin tutkimuksen avulla. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa kyselytutkimuksen, analysoida kvantitatiivisia aineistoja ja raportoida kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija kykenee jakson suoritettuaan lukemaan, ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan kvantitatiivisin menetelmin tehtyjä tutkimuksia ja niistä julkaistuja raportteja. Opintojakso tukee pro gradu - tutkielmatyöskentelyä lisäämällä valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus. Jaksolla tutustutaan tilastollisiin analyysimenetelmiin ja sovelletaan niitä käytäntöön. Jaksolla käytettävät aineistot ja esimerkit ovat johtamisen ja organisaatiotutkimuksen, tietojärjestelmätieteen ja yrittäjyyden aloilta.

Toteutustavat

Luento-opetus 20 t, harjoitukset 20 t, raportin ohjaus 14 t.
1) Syyslukulukukaudella II-periodissa harjoituskurssi JO023112 JOM1/TJM1/YRM1 'Survey', harjoitukset 12 tuntia. Ilmoittautuminen JOM1 koodilla.
2) Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi TKMS7/LRS20/KVS2/MAS2/TMS82/JOM'Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä' luennot 20 tuntia, harjoitukset 8 tuntia.
Opiskelija valitsee kolme viikon kestoista moduulia, joiden lisäksi kurssiin kuuluu pakollisena osana myös kaikille moduuleille yhteinen johdanto-osuus III periodin ensimmäisellä viikolla. Ilmoittautuminen TKMS7-koodilla kolmeen vapaavalintaiseen moduuliin. Katso lisätietoja opintojaksosta opiskelijoiden intrasta, opintojakson internetsivuilta. Moduulit a-e toteutetaan III-periodissa ja f IV-periodin ensimmäisellä viikolla, katso tarkempi aikataulu TKMS7.
3) Kevätlukukaudella IV-periodissa raportin ohjausta JO023114 JOM3/TJM3/YRM3 'Analyysi' 14 tuntia. Ilmoittautuminen JOM3 koodilla.
Osiot suositellaan suoritettavaksi saman lukuvuoden aikana, koska käytettävä aineisto voi vaihdella vuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset ja tentti JO023112 JOM1/TJM1/YRM1 'Survey', kirjat ja harjoitukset, 2 op
Kirjallinen kuulustelu TK083023-TK083028 TKMS7/LRS20/KVS2/MAS2/TMS82/JOM a-f, luennot ja kirjat, 3 op
Raportti JO023114 JOM3/TJM3/YRM3 'Analyysi' tutkimusraportti, 1 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.vsk II-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. NUMMENMAA, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki, Tammi 2004,951-26-5203-X.

2. MURRAY, R., How to write a Thesis. Berkshire: Mc Graw-Hill Education 2006. eISBN 9780335226597 (saatavilla elektronisesti Nelli-portaalin `Ebary´aineiston kautta).

3. BLAXTER, R., HUGHES, C., TIGHT, M. How to do Research (3rd edition) Buckingham 2006: Open University Press. eISBN 9780335229536 (saatavilla elektronisesti Nelli-portaalin `Ebary`aineiston kautta).

Toinen seuraavista:

4. HEIKKILÄ, TARJA, Tilastollinen tutkimus 2004, 951-37-4135-4.

5. VILKKA, HANNA, Tutki ja mittaa: Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki, Tammi 2007, 951-26-5641-7.

Lisäksi: Valittujen TKMS7 a-f moduulien kirjallisuus.

Lisätietoja

Jokaiseen osioon tulee ilmoittautua erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos