Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0924 A3. Kreikkalaisen filologian proseminaari 10 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera
Edeltävät opinnot
Proseminaariin voi osallistua, kun perusopinnoista on merkintä, ja kohta A1 sekä vähintään kaksi tekstiä kohdasta A2 on suoritettu. Proseminaariin tulijalta edellytetään kirjaston Volter-tietokannan ja Nelli-portaalin käytön hallintaa (esimerkiksi oppiaineen kerran vuodessa kirjastolta varaamassa koulutuksessa hankittu).

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Hän on harjoitellut niiden soveltamista kirjoittamalla kandidaatintutkielman. Hän on perehtynyt tutkielmatyön kuluessa tutkimuksen teon eri vaiheisiin: tutkimusaiheen, aineiston ja metodin valintaan, tiedonhankintaan, lähteiden käyttöön, analyysiin ja tulkintaan sekä kirjoittamiseen tieteellisiä konventioita noudattaen. Hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisen tutkielman opponointiin.

Sisältö

Antiikintutkimuksen ja tiedonhaun menetelmät, kreikankielisten tekstien interpretointi, tieteellisen diskurssin rakentaminen sekä tutkimustulosten esittäminen kielellisesti ja teknisesti viimeistellyssä muodossa.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Seminaari

Teksti-interpretaatiotyöhön (n. 15 sivua) sisältyy johdanto, noin sivun pituisen alkukielisen tekstiotteen käännös, tarkka kielellinen analyysi sovitusta tekstin jaksosta ja koko tekstin kommentaari. Kandidaatintutkielman (20-25 tekstisivua) osat ovat samat kuin pro gradu -tutkielmassa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Pakollinen vain pääaineopiskelijoille, avoin myös sivuaineopiskelijoille. Aktiivinen osanotto proseminaarityöskentelyyn on suorituksen edellytys. Tämä tarkoittaa interpretaatiotyön ja kandidaatintutkielman laatimista sekä sen esittämistä ja puolustamista proseminaaritilaisuudessa. Tilaisuuden aluksi työn laatija esittää suullisen alustuksen (n. 10 min.) työnsä pohjalta. Kullekin osallistujalle lankeaa kaksi opponointia. Jokaisen on myös ennalta perehdyttävä kulloinkin käsiteltävään työhön ja osallistuttava keskusteluun. Interpretaatiotyön jälkeen kirjoitettavan kandidaatintutkielman pohjalta kirjoitetaan tiedekuntatentissä kandidaatin kypsyysnäyte, jonka toinen tarkastaja on suomen kielen oppiaineesta. Osallistuminen kirjaston järjestämään proseminaaritason tiedonhankintataitojen opetukseen on pakollista. Proseminaarin arvosteltavat suoritukset ovat 1) kirjalliset esitykset, 2) opponoinnit, 3) suulliset alustukset sekä 4) yleinen aktiivisuus seminaari-istunnoissa. Arviointi suoritetaan kun kandidaatintutkielma on annettu arvioitavaksi, merkinnän proseminaarista voi saada kun kypsyysnäyte on hyväksytty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Kreikkalainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen