Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0647 A2. Tekstianalyysi, P 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Lotta Lehti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tekstianalyysin peruskäsitteet (tekstityyppi, tekstilaji, koherenssi, teksti- ja diskurssiteema, puheaktit, jne.) ja tekstianalyysin eri tasot (kontekstuaalinen, temaattinen, semanttis-syntaktinen ja retorinen).

Sisältö

Perehtyminen erityyppisten tekstien kielellisiin, kulttuurisiin ja viestinnällisiin erityispiirteisiin.

Toteutustavat

kirjatentti

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Adam, 1999. Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes
TAI

Jeandillou, 1997. L'analyse textuelle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen