Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0431 S5. Maisteriseminaari 15 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professori Taina Syrjämaa ja lehtori Eero Kuparinen
Edeltävät opinnot
Jonkin historia-aineen kandidaatintutkielma

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy rajaamaan tutkimusteemansa, laatimaan kysymyksenasettelun ja jäsennyksen. Hän osaa laatia tutkimussuunnitelman, johdannon ja hän pystyy kirjoittamaan kokonaisia käsittelylukuja. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja pystyy osallistumaan aktiivisesti ja rakentavasti tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Maisteriseminaarissa ohjataan opiskelijoita pro gradu -tutkielman tekemisessä sekä keskustellaan harjoitustöiden pohjalta tutkielman tematiikkaan, rajaukseen, dispositioon, kysymyksenasetteluun, lähteisiin, metodiikkaan sekä tieteelliseen päättelyyn ja tutkimustulosten esittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Seminaarissa esitetään kolme pro gradu -tutkielmaan liittyvää harjoitustyötä: 1) tutkimussuunnitelma, 2) johdanto ja dispositio sekä 3) käsittelyluku. Seminaariin osallistumista suositellaan koko pro gradu -työskentelyn ajan. Vähimmäisvaatimus on osallistua säännöllisesti vähintään yhden lukuvuoden ajan. Maisteriseminaari arvostellaan samassa yhteydessä pro gradu -tutkielman kanssa.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus, itsenäinen työskentely ja henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S5. Maisteriseminaari (Yleinen historia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.