Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0288 S1. Johdanto maisteriopintoihin 5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professori Taina Syrjämaa ja lehtori Eero Kuparinen
Edeltävät opinnot
Jonkin historia-aineen kandidaatintutkielma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisen historian syventävien opintojen tavoitteet ja käytännöt sekä ymmärtää pro gradu -työskentelyn luonteen. Hän ymmärtää maisteriopintojen laadullisen eron kandidaatintutkintoon. Hän tietää alustavasti pro gradu -työnsä aihepiirin ja osaa tarkastella sitä lähdekriittisestä, historiografisesta tai muusta metodisesta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Johdantoluennoilla (8 h) käsitellään yleisen historian tutkimukseen liittyviä metodisia, teoreettisia ja eettisiä kysymyksiä sekä pro gradu -tutkielman tavoitteita ja opiskelukäytäntöjä. Luennoilla pohditaan historian asemaa yhteiskunnassa laajemmin sekä yleisestä historiasta valmistuvien asiantuntijuutta. Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Tämän lisäksi opiskelija laatii maisteriopintoja koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS).
2. Toisena osasuorituksena opiskelija laatii esseen, jonka tulee liittyä pro gradu -tutkielman aihepiiriin joko teoreettisesti ja metodologisesti, lähdekriittisesti tai tutkimustilanteen näkökulmasta. Esseessä pohditaan oman pro gradu -tutkielman erityiskysymyksiä ja niiden suhdetta laajempaan teoreettiseen ja metodiseen keskusteluun. Esseen aiheesta sovitaan maisteriseminaarin vetäjän kanssa ja siitä käydään palautekeskustelu.

Toteutustavat

Luennot ja itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Essee

osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja ja essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. vuoden syksy

Lisätietoja

Kokonaisuudesta annetaan arvosana, kun molemmat osat on suoritettu. Opiskelija sopii esseen palautteen saamisesta vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Johdanto maisteriopintoihin (Yleinen historia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.