Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0416 A5. Kandidaattiseminaari ja tutkielma 10 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Lehtori Eero Kuparinen ja yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Opintojakso A2 Historian aineistot ja esitykset

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielman tehtyään ja kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia historiatieteellisiä tutkimushankkeita. Hän osaa ohjatusti rakentaa, rajata ja perustella tutkimuksellisia ongelmia, hankkia tietoa tutkimusteemasta sekä arvioida kriittisesti ja soveltaa hankkimaansa tietoa tutkimuskysymysten muotoilussa.
Opiskelija osaa etsiä oleellisia tutkimusaineistoja sekä keskeistä tutkimusta alaltaan. Hän osaa myös järjestää ja analysoida suppeita lähdeaineistoja sekä esittää niille tieteellisesti perusteltuja kysymyksiä. Hän ymmärtää kysymyksenasettelun ja aineiston dialogisen suhteen, alkuperäisaineiston ja tutkimuskirjallisuuden eron sekä osaa suhteuttaa tutkimusongelmansa oleellisiin konteksteihin.
Opiskelija osaa kirjata ja jäsentää havaintojaan sekä tehdä niistä johtopäätöksiä ja muotoilla päätelmistään argumentteja. Opiskelija kykenee myös suhteuttamaan tuottamansa tiedon aiempaan tietämykseen ja hän hallitsee tieteellisen keskustelun periaatteet. Hän osaa dokumentoida ja perustella väitteensä sekä viitata alan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti tiedon lähteisiin.
Opiskelija kykenee myös laatimaan suppeasta tutkimushankkeesta ja sen tuloksista pienoistutkielman. Hän osaa puolustaa väitteitään niin kirjallisesti kuin suullisestikin sekä arvioida kollegojensa opinnäytteitä osana seminaarityöskentelyä.

Sisältö

Yleisen historian kandidaattiseminaari on aineopintojen tärkein yksittäinen opintojakso ja se antaa metodiset valmiudet maisteriopintojen aloittamiselle. Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille tarkoitetulla kurssilla harjoitellaan ohjatusti tiedon tuottamista, tieteellistä keskustelua ja viestintää. Harjoitustyönään opiskelija tekee kandidaatintutkielman, joka on n. 15-20 sivun laajuinen tieteellinen pienoistutkielma.
Kurssilla käsitellään aluksi yhdessä tutkimustyön perusteita lähdeaineiston etsimisestä ja kysymyksenasettelusta aina viitejärjestelmän tekniseen toteutukseen ja tutkijan eettiseen vastuuseen saakka. Näihin aiheisiin liittyvät harjoitustyöt ja keskustelut palvelevat kandidaatintutkielman tekemistä. Tutkielmassaan opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä käyttäen sekä alkuperäisaineistoa että tutkimuskirjallisuutta. Työ käsitellään seminaarissa opponointikäytännön mukaisesti, minkä jälkeen se viimeistellään. Opintojakson arvosana koostuu tutkielman ja opponoinnin arvioinnista sekä seminaarityöskentelyssä ja keskusteluissa osoitetusta aktiivisuudesta.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus ja itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL 1 - KL 1 / KL 2 (ryhmän koosta riippuen) tai SL 2 - KL 2

Lisätietoja

Arviointi suoritetaan vasta kun kypsyyskoe on hyväksytty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.