Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0406 A2.2. Keskusteleva historia 5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Marko Lehti
Edeltävät opinnot
Historian perusopintojen P1 Historiantutkimuksen perusteet

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys viestinnällisten taitojen merkityksestä historia-alan ammattilaisen työssä. Harjoituskurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja -valmiudet tuottaa joitakin suullisia ja kirjallisia esityksiä, kuten esitelmiä, yleistajuisia artikkeleita, kritiikkejä ja kommenttipuheenvuoroja sekä pienimuotoisia historiatieteelliseen metodiin perustuvia kirjoitelmia. Lisäksi hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä viestiä pienryhmän keskustelutilanteissa.

Sisältö

Osio perehdyttää opiskelijan historiallisen tiedon soveltamis- ja esittämistapoihin, kuten erilaisten tekstien tuottamiseen ja esitelmän pitämiseen. Kurssilla harjoitellaan, opiskelijan intressin mukaan, pienimuotoisten tieteellisten esseiden ja artikkelien sekä yleistajuisten historiatekstien, kritiikkien ja kommenttipuheenvuorojen kirjoittamista sekä suullista esittämistä ja keskustelua seminaariympäristössä. Muita aineita kuin historia-aineita pääaineena lukevat opiskelijat tekevät kirjallisena harjoitustyönään aina historiatieteellisen metodiin perustuvan kirjoitelman. Opintojakson arvosana koostuu suullisten ja kirjallisten harjoitustöiden ja kommentoinnin arvioinnista sekä seminaarityöskentelyssä ja keskusteluissa osoitetusta aktiivisuudesta. Osio koostuu johdantoluennoista (10 h), oheismateriaalista sekä suullisista että kirjallisista harjoitustöistä, jotka käsitellään seminaarissa.

Toteutustavat

Luennot ja pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Mikäli opiskelija on suorittanut vastaavanlaisen Kulttuurihistorian kirjoittaminen -kurssin osana kulttuurihistorian aineopintoja, tämä osio korvataan suorittamalla A3 Monta historiaa 5 op:tä laajempana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.