Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0263 S7. PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen ja Timo Myllyntaus
Edeltävät opinnot
Syventävien opintojen metodiopinnot

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielma on 80–100 sivun laajuinen kirjallinen opinnäyte, jonka tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija selkeään ja rationaaliseen kysymyksenasetteluun sekä lähdeaineiston hankintaan ja käyttöön. Tavoitteena on myös harjaannuttaa opiskelija keskeisten tutkimusmetodien hallintaan, johtopäätelmien tekoon ja tutkimustulosten esittelyyn hyvässä kirjallisessa muodossa.

Sisältö

Tutkielmaa tehdessään opiskelija pohtii itsenäisesti menneisyyden ilmiöitä, perehtyy alansa teoreettisiin keskusteluihin, käyttää tieteellisiä menetelmiä ja liittää yhteen teoriaa ja empiiristä aineistoa. Tutkielmaan liitetään yksisivuinen tiivistelmä suomen kielellä. Tiivistelmäsivu on laadittava kahtena kappaleena, joista toinen liitetään tutkielman nimiölehden jälkeiseksi sivuksi ja toinen jätetään erikseen julkaisemista varten.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Itsenäisesti laadittu kirjallinen opinnäytetyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kahdeksanportainen sanallinen arvostelu. Tutkielman arvosana vaikuttaa syventävien opintojen loppuarvosanaan.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy
6. vuoden kevät

Lisätietoja

Loppukeskustelu: Tutkielman jättämisen jälkeen käytävä henkilökohtainen loppukeskustelu professorin kanssa sisältyy maisterintutkintoon. Keskustelun aiheina ovat Suomen historian opiskelun keskeiset teemat ja molemminpuolinen palaute opinnoista.
Lisätieto: Historia-aineista valmistuneiden tutkielmien tiivistelmät viedään historia-aineiden www-sivuille gradutietokantaan. Tätä varten opinnäytetyönsä laatineet lähettävät tiivistelmäsivun sähköpostin liitetiedostona oppiaineen tutkijatohtorille. Pro gradu tutkielma tallennetaan myös Turun yliopiston kirjaston kirjastotietokantaan. Ohjeet tästä saa luovutettuaan pro gradu-tutkielman kansiin sidottuna tiedekunnan kansliaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.