Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK0024 Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Vastuuhenkilö
OTK Paula Klami-Wetterstein

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.

Kun opintojakso on suoritettu, opiskelijalla tulee olla yleiskuva oikeuden, oikeustieteen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta ja oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelijan on kyettävä selostamaan oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän käsitteet ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan lähtökohdat. Opiskelijalla on perustavat valmiudet oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen, oikeudellisen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn sekä oikeudellisten tutkintalauseiden esittämiseen. Hän pystyy erittelemään kurssiin kuuluvien oikeudenalojen keskeiset käsitteet ja normit ja esittämään normien vaihtoehtoisista tulkinnoista perusteltuja kannanottoja.

Sisältö

- peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta
- oikeudelliset peruskäsitteet
- oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa
- oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet
- yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden perussisältö.
- tenttiin valmistautuminen ja oikeustapausharjoitukset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luennot 20 t + tapausharjoituksia 4 t, joiden yhteydessä opiskelija palauttaa kaksi harjoitustehtävää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Oppimateriaali:
1. Husa Jaakko-Pohjolainen Teuvo: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet. Helsinki, Talentum 2009, 3. painos, sivut 1-210
2. Hoppu Esko - Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki: Sanoma Pro 2011, 13. painos, s. 1-118, 145-174, 197-252 ja 391-417. (tai 12. painos mikäli uusinta painosta ei ole saatavilla.)
3. Tapani Jussi ja Tolvanen Matti: Rikosvastuu ja sen toteuttaminen. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja 2004, s. 3-99.
4. Vuorenpää Mikko: Prosessioikeuden perusteet. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti. Helsinki, Talentum 2009 (s. 9-35 ja 59-195.)
5. Luentomateriaali

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syyslukukausi 2013

Lisätietoja

Lisätiedot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa hakemaan yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle tuotettavien oikeustieteellisten opintojaksojen opiskeluoikeutta.

Kurssin verkkosivut: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opetus/opetusohjelmat/johdatus_oikeustieteeseen/Sivut/home.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yleisopinnot lv. 2013-2014 (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture