Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2141 A4.b. Laadullinen tutkimus I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laadullisen tutkimuksen keskeiset tutkimustyypit, lähestymistavat ja menetelmät, ja hänellä on valmiuksia soveltaa niitä musiikkitieteellisen harjoitustyön, esseen tai HuK-tutkielman rajoissa.

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen tutkimustyypit, lähestymistavat ja menetelmät valikoidusti (mm. kenttätyö ja etnografia, diskurssianalyysi, haastattelututkimus, narrratiivinen tutkimus, tapaustutkimus, toimintatutkimus) sekä valitun lähestymistavan soveltaminen pienimuotoisessa harjoitustyössä.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

englanti

Opetusta järjestetään keväällä 2014 englanniksi, mutta kurssin voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Harjoitustyö(t)

Opintojakso suoritetaan suomeksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alasuutari, Laadullinen tutkimus; Barz & Cooley, Shadows in the Field; Brockmeier & Carbaugh, Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self and Culture; Eskola & Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen; Fairclough, Analysing Discourse; Hammersley & Atkinson, Etnography (3. painos); Hirsjärvi & Hurme, Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö; Jokinen, Juhila & Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä; Järviluoma, Moisala & Vilkko, Gender and Qualitative Methods. Guide in Practice; Kuula: Toimintatutkimus; Kuula, Tutkimusetiikka; Lappalainen, Hynninen, Kankkunen, Lahelma & Tolonen, Etnografia metodologiana; Pietikäinen & Mäntynen, Kurssi kohti diskurssia; Richardson, Writing Strategies: Reading Diverse Audiences; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.