Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2159 S1.b. Laadullinen tutkimus II 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhden tai useamman laadullisen tutkimuksen lähestymistavan tai menetelmän sekä osaa soveltaa osaamistaan pro gradu -tutkielmassa ja käytännön asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Syventävä perehtyminen yhteen tai useampaan laadullisen tutkimuksen lähestymistapaan tai menetelmään.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI seminaari TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

englanti

Opetusta järjestetään keväällä 2014 englanniksi, mutta kurssin voi suorittaa englanniksi tai suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Harjoitustyö(t)
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Harjoitustyö(t)

Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alasuutari, Laadullinen tutkimus; Barz & Cooley, Shadows in the Field; Brockmeier & Carbaugh, Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self and Culture; Eskola & Suoranta, Johdatus laadulliseen tutkimukseen; Fairclough, Analysing Discourse; Hammersley & Atkinson, Etnography (3. painos); Hirsjärvi & Hurme, Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö; Jokinen, Juhila & Suoninen, Diskurssianalyysi liikkeessä; Järviluoma, Moisala & Vilkko, Gender and Qualitative Methods. Guide in Practice; Kuula, Toimintatutkimus; Kuula, Tutkimusetiikka; Lappalainen, Hynninen, Kankkunen, Lahelma & Tolonen, Etnografia metodologiana; Pietikäinen & Mäntynen, Kurssi kohti diskurssia; Richardson, Writing Strategies: Reading Diverse Audiences; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S1. Menetelmäopinnot II (Musiikkitiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.