Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2176 A6. Aineopintojen seminaari ja HuK-tutkielma 10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, suurin osa aineopinnoista ja kirjallinen viestintä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tiedonhaun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet, osaa soveltaa niitä artikkelityyppisen musiikkitieteellisen tutkielman kirjoittamisessa ja hänellä on valmiuksia arvioida suullisesti muiden opiskelijoiden kirjallisia tehtäviä.

Sisältö

Tutkimussuunnitelman, seminaariesitelmän ja HuK-tutkielman laatiminen, vertaisopiskelijan tutkimussuunnitelman ja seminaariesitelmän opponointi sekä osallistuminen keskusteluun. Pääaineopiskelijoilla kypsyysnäyte ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Koko lukuvuoden kestävä pakollinen seminaarityöskentely. Järjestetään vuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Harjoitustyö(t) ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

Seminaari-istunnot, kirjallisuuskatsaus, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä ja opponointi, kandidaatintutkielma sekä pääaineopiskelijoilla kypsyysnäyte sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

(soveltuvin osin)

  • Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita.
  • Kinnunen ja Löytty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen (soveltuvin osin).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Musiikkitiede, aineopinnot (Musiikkitiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.