Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6058 A.4.1/A.6.1 JOHDATUS SOSIAALITUTKIMUKSEEN (P) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori (luennot) ja yliopisto-opettajat sekä tohtorikoulutettavat (harjoitukset)
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP6058 Luennot (2op)
SOSP6059 Seminaari, vain pääaineopiskelijat (3op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalipoliittisen tutkimuksen perusteisiin, ongelma-asetteluun ja tutkimusmenetelmiin. Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa eri tutkimustapoja niiden yhteiskuntateoreettisissa yhteyksissä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tutkimuksen jäsentämiseen ja tutkimusmenetelmiin sekä harjoitellaan käytännössä tutkimustehtävän ideointia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Seminaari
tai
Osallistuminen kontaktiopetukseen

Pääaineopiskelijat: luennot 16 h, harjoitukset 16 h, kirjaston tiedonhakukurssi 2 h sekä seminaarityö ja siihen liittyvät seminaari-istunnot.
Sivuaineopiskelijat: luennot 16 h (2 op)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
pääaineopiskelijat: luentotentti (2 op) ja seminaarityö (3 op) arvostellaan erikseen asteikolla 1-5, sivuaineopiskelijat: luentotentti arvostellaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita, sivut 13-218

Kuula: Tutkimusetiikka

Uusitalo: Tiede, tutkimus ja tutkielma

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot