Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6063 A.4.2/A.6.2 SURVEY-TUTKIMUKSEN PERUSTEET (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot, johdatus sosiaalitutkimukseen ja tilastomenetelmien peruskurssi.

Yleiskuvaus

SOSP6063 (4op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on johdattaa opiskelija sosiaalipoliittisesti orientoituneen survey-tutkimuksen lähtökohtiin, menetelmiin ja tekemiseen.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi hyvinvointitutkimuksen teoriaperustaa ja sen operationalisointia sekä erilaisia aineistonkeruun ja otantaperusteiden menetelmiä. Kurssiin sisältyvissä harjoituksissa perehdytään kyselylomakkeen tekemiseen, aineiston keruuseen ja aineiston käyttöönottamiseen. Lisäksi tutustutaan survey-aineistoihin kuvailevien analyysimenetelmien avulla.

Toteutustavat

Luennot 3 h, ohjatut harjoitukset 20 h, oheiskirjallisuus ja tentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tietokoneella tehtävä tentti arvostellaan asteikolla 1-5

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Tähtinen, Laakkonen & Broberg: Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot