Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7013 A.3.1 YKSILÖ- JA PERHEKESKEINEN SOSIAALITYÖ (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Riitta Lehtonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7013 Kirjat (2op) pää- ja sivuaineopiskelijat
STYÖ7014 Luento (2op) pääaineopiskelijat
STYÖ7015 Essee (2op) sivuaineopiskelijat

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy sekä yksilö- että perhekeskeisen sosiaalityön teoriaperustaan ja keskeisiin työmenetelmiin. Yksilöä, perhettä, perheen merkitystä, perhehistoriaa ja perheen toimintaa tarkastellaan erityisesti sosiaalityön asiakastyön näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään yksilö- ja perhesosiaalityön perusteisiin ja interventioihin painopistealueena lapsiperhesosiaalityö.

Toteutustavat

Pääaineopiskelijat: essee (yksilösosiaalityö), luennot 16 h ja seminaarityöskentely, johon kuuluu kirjallinen lopputyö ja kirjatentti.
Sivuaineopiskelijat: Essee ja kirjakuulustelu. Esseen ohjeet saatavana laitokselta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee ja Kirjallinen tentti
tai
Essee ja Kirjallinen tentti

Osallistuminen luennoille ja seminaariin, essee, seminaarityö ja kirjallinen tentti (pääaineopiskelijat) TAI essee ja kirjallinen tentti (sivuaineopiskelijat)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hessle: Samtal med B - om att finna sitt språk

Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio: Kohti muutosta, Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin

Essee materiaali: Jokinen & Juhila (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot