Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2322 Ruotsin kieli: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, kirjallinen taito 2 op 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Nina Numminen, Ilkka Norri, Sari Lindfors (riippuu pääaineesta)
Edeltävät opinnot
Lukion ruotsin oppimäärän erittäin hyvä hallinta.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1 - B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa hyödyntää kielellisiä apuneuvoja ja oman alansa ruotsinkielisiä tiedonlähteitä
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon omaan erityisalaansa liittyvistä teksteistä
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja käyttötekstejä
- hallitsee laajan yleissanaston ja oman alansa sanastoa
- hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- haetaan tietoa kirjoitetuista tiedonlähteistä
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä
- kirjoitetaan opiskelun ja työelämän viestintätilanteisiin liittyviä käyttötekstejä
- perehdytään oman erityisalan sanastoon
- kerrataan kielen keskeisiä rakenteita

Toteutustavat

Opintopistemäärästä riippuen koko opintojakson (kirjallinen ja suullinen osio yhteensä 3 tai 4 op) toteutustavat ovat:
- ryhmäopetus 28-48 h
- itsenäinen työskentely 42-64 h

Ilkka Norrin kursseilla kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin on yhdistetty verkko-opetuspaketti (14 h).

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti
tai
Näyttökoe

Norri: lisäksi verkkopaketti.

Läsnäolo eri kurssien ensimmäisellä oppitunnilla on ehdottoman välttämätön. Muuten opiskelupaikan menettää ja se annetaan varapaikalla olevalle opiskelijalle.

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista. Mahdollisista korvaavuuksista on aina sovittava erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen sekä loppukoe. Suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Opetus on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille tai aivan pian valmistuville (opintorekisteriote mukaan ensimmäisellä tapaamiskerralla).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Norri: jaetaan kurssin aikana sekä omavalintaiset kielioppi- ja sanakirja.

Numminen: Oppimateriaali ostettavissa Turun yliopiston UTUshopista (maksetaan verkossa UTUshopissa ja noudetaan pääkirjaston asiakaspalvelutiskiltä toisesta kerroksesta. Kirjastossa sitä ei siis voi maksaa). Lisäksi omavalintaiset kielioppi- ja sanakirja.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Maantieteen ja geologian laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Biologian laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Biokemian laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet