Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4050 Biostatistiikan alkeet 4 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
ekologian yliopistonlehtori ja yliopisto-opettajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on hallita havaintomatriisin teko, aineiston kuvaaminen tunnus- ja hajontalukujen sekä jakaumatarkastelun avulla, muuttujien mitta-asteikot ja yleisimmät tilastolliset testit: kahden- ja usean populaation vertailut, korrelaatio- ja regressioanalyysi sekä frekvenssiaineistojen analysointi. Toisena tavoitteena on pystyä tulkitsemaan ja kuvaamaan tilastollisten testien tulokset suhteessa biologisiin hypoteeseihin. Kolmantena tavoitteena on oppia soveltamaan tilastotieteen perusmenetelmiä SAS Enterprise Guide -ympäristössä.

Sisältö

Harjoitellaan analysoimaan tieteellisiä havaintoaineistoja demonstraatioiden ja laskuharjoitusten avulla. Opiskellaan otantaa, havaintomatriisin tekoa, aineiston kuvausta, tunnuslukuja, luottamusvälejä ja seuraavia tilastollisia testejä: kahden- ja usean populaation vertailut, korrelaatio- ja regressioanalyysi sekä frekvenssiaineistojen analysointi. Mikroluokkaharjoituksissa opitaan käyttämään tiedonhallinnan työkaluja ja SAS Enterprise Guide -ympäristöä tilastollisten aineistojen analysointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Verkkotehtävät, harjoitustyöt, kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Biologian laitos
Biokemian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet