Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE3160 Ihmisen genetiikka 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Päivi Koskinen, paivi.koskinen@ufu.fi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Biotieteelliset LuK-opinnot, genetiikan perus- ja jatkoluennot tai vastaavat.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisgenetiikan keskeiset periaatteet ja kykenee soveltamaan tietämystään käytännön havaintoihin ja tutkimustuloksiin.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään ihmisen fysiologisen toiminnan kannalta tärkeisiin molekyylitason geneettisiin ja epigeneettisiin mekanismeihin ja niiden säätelyyn, sekä tutustutaan ihmisgenetiikan moderneihin menetelmiin ja niiden käytännön sovellutuksiin. Kurssilla käydään läpi mm. ihmisen genomin rakenne, ihmisten välinen geneettinen variaatio, suomalaisen geeniperimän ominaispiirteet, geenitestit ja muut geenivirheiden tunnistamismenetelmät, sekä geneettisten malliorganismien ja geeniterapian tarjoamat madollisuudet geenivirheiden seurauksien tukimiseen ja korjaamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Vastuuopettajan sekä vierailevien asiantuntijoiden luennot, opiskelijoiden oman seminaariesitykset, sekä ongelmalähtöistä pienryhmätyöskentelyä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Seminaari ja Muu ja Kirjallinen tentti

Osallistuminen opetukseen, semiaariesitys, pienryhmäraportit, kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet