Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2313 Populaatio- ja yhteisödynamiikka 8 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
professori Lauri Oksanen, lauri.oksanen@utu.fi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Ekologian perusteiden hallinta.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija eliöyhteisöjen rakenteen kannalta keskeisiin biologisiin prosesseihin (predaatio, herbivoria, kilpailu, näennäiskilpailu, killansisäinen predaatio, mutualismi) ja näiden prosessien analysointiin matemaattisten mallien avulla. Kurssi antaa valmiudet teoreettisten artikklien ymmärtämiseen ja yksinkertaisten matemaattisten perusmallien, kuten peto-saalis ja kasvi-herbivoria –dynamiikkaa käsittelevien differentiaaliyhtälömallien aktiiviseen käyttämiseen. Kurssilla perehdytään myös niihin peliteoreettisiin malleihin, joiden avulla voi ymmärtää kasvien ja eläinten käyttäytymistä kilpailu- ja laidunnus/predaatio –tilanteissa.

Sisältö

Luennoilla lähdetään liikkeelle käyttäjä-resurssi dynamiikasta ja sen mallinnuksesta. Tästä lähtökohdasta käsin perehdytään muihin yllämainittuihin prosesseihin, koska niitä käsittelevät mallit ovat helpoiten ymmärrettävissä käyttäjä-resurssi -mallien pohjalta. Lopuksi siirrytään sovelluksiin (kalastuksen säätely, riistabiologia, tulokaslajien ongelmat...)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Harjoituksissa opiskelijoitten tehtävänä on kääntää biologiset ajatukset matematiikaksi ja analysoida näin tehtyjen mallien ennusteita (tasapainopisteet, satulapisteet, stabiilisuusehdot, mallin rakenteellinen stabiilisuus). Tämä on tärkeää opetuksen sisällön sisäistämisen kannalta, ja avartaa myös biologista näkemystä esim. siten ettei harvinaisuutta ja uhanalaisuutta sotketa toisiinsa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Harjoitustyöt ja kirjallinen raportti. Kotitentissä opisklija joutuu soveltamaan kurssilla opittua tietoa kuvitteelllisten tai todellisuudesta otettujen ekologisten ongelmien ratkaisemiseen. Tilanteet vaihtelevat tieteellisistä ristiriidoista käytännön ongelmiin; yhteistä niille on että ratkaisu ei aukea suoraviivaisella intuitiolla vaan vaatii kurssin oppiaineksen sisäistämistä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Loogisuus ja kurssin sisällön tehokas hyödynnys.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Lisätietoja

Pidetään parittomina vuosina. The course can be given also in English.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet