Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1047 Ympäristönkäytön ristiriitatilanteet 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Anne Kumpula, 333 5842, ankumpu (at) utu.fi, ti 13-14, h. 212 MUUT OPETTAJAT: FT Timo Vuorisalo, OTL Pasi Kallio, OTM Emil Waris KUULUSTELIJAT: professori Anne Kumpula, OTL Pasi Kallio
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Erikoistumisjaksolla perehdytään ympäristöoikeudelliseen sääntelyyn erityisesti ristiriitojen näkökulmasta. Esimerkiksi luonnonsuojelun ja luonnonvarojen käytön välille muodostuu yhä useammin kilpailutilanne, koska luonnonsuojeluinstrumenttien lähtökohtana on haitallisten vaikutusten estäminen riippumatta niiden aiheuttamistavasta. Tarkastelu kohdennetaan ympäristölainsäädännön ajankohtaisiin muutoksiin, kuten vesilain, kaivoslain ja ympäristönsuojelulain uudistuksiin.
Jakson sisällöllisenä tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa ympäristöoikeudellisen sääntelyn kehityspiirteet sekä ympäristöllisen päätöksenteon erityisluonteen erilaisia yksityisiä ja yleisiä intressejä yhteensovittavana toimintana.

Sisältö

- ympäristöoikeudellisen ohjausjärjestelmän uudet haasteet
- luonnovaraoikeudellisen sääntelyn merkityksen kasvu
- maankäytön suunnittelu ja luontoarvojen huomioon ottaminen
- luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ympäristön käyttöä koskevassa päätöksenteossa
- ympäristövaikutusten arviointimenettelyt
- osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri 3 t 0 t

Lukupiiri: hallintolainkäyttöprosessi ja korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöratkaisujen analyysi (3h);
Luento-opetus:
ympäristöoikeuden ohjauskeinojen ja sääntelyn kehitys (2 h), ympäristökäytön kilpailutilanteet ja ympäristöoikeudellinen sääntely (2 h), kaavoitus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen päätöksenteossa (2 h).
Opiskelijat arvioivat ryhmätöinä ympäristösääntelyn muutoksia
Pienryhmäopetus: dispositioseminaari 0,5 t/opiskelija, seminaari 1,5 t/opiskelija
itsenäinen työskentely: ympäristöoikeudellisen seminaarikirjoituksen (15-20 s.)laatiminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Seminaari

Osallistuminen opetukseen
Ryhmätyöt
oikeustapausanalyysi
Seminaari

Hyväksytty seminaarikirjoituksen dispositio
Kukin opiskelija laatii seminaarikirjoituksen
Orientoivat luennot, ryhmätöiden arviointi ja seminaarit muodostavat kokonaisuuden, mistä syystä osallistuminen kurssin kaikkeen opetukseen on oppimisen kannalta välttämätöntä.

Läsnäolo (75 %) seminaarissa on kurssin läpäisyn edellytys.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numeerinen asteikko 0-5 Arvosana määräytyy kirjallisen työn, ryhmätyön ja oikeustapausanalyysin perusteella siten, että seminaarikirjoituksen painoarvo on 60 % ja oikeustapausanalyysin ja ryhmätyön yhteenlaskettu painoarvo on 40 %.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennot

2. Oikeustapausanalyysia koskevan lukupiirin keskusteluaineisto:
1. Kokko, Kai T. – Suvantola, Leila: Luonnon monimuotoisuus, tuomioistuimet ja legitimoiva kommunikaatio. Teoksessa Rannikko, Pertti & Määttä, Tapio (toim.): Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti. Vastapaino 2010, s. 183–215.
2. Malin, Kimmo:Hallinto-oikeuksien kaavapäätösten perustelut. Oikeus 2008 (37); 2: s. 200–226.

3. 
Laakso,Tero: Oikeuden ja ekologian yhteyksiä. Oikeus 2006 (35); 4: s. 611–622
 

Ryhmätöiden ja oikeustapausanalyysin aineisto jaetaan seminaarin aikana

 

Lisätietoja

AJANKOHTA: 4.11.-20.12.2013

Erikoistumisjaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.

ON-seminaaria suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisen palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaaria koskevat pysyväismääräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto