Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV161007 SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies ja Ville Virsu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän merkityksen ja tavoitteet talous- ja yrityselämässä sekä kriisi-, muutos- ja strategiaviestinnän periaatteet. Hän osaa tuottaa kohderyhmän ja tilanteen huomioon ottavaa, sisällöltään tiivistä, sujuvaa ja johdonmukaista tekstiä ja tietää, miten motivoiva ja asiantuntijapuhe rakennetaan ja kohdistetaan onnistuneesti. Hän tunnistaa yrityksen mediasuhteiden ja mediassa esiintymisen osatekijät. Lisäksi hän tuntee palaverien ja neuvotteluiden käytänteet sekä ymmärtää neuvotteluihin valmistautumisen, win-win-periaatteen sekä erilaisten neuvottelustrategioiden merkityksen.

Lisäksi opiskelija tietää, miten analyyttista ja kannustavaa palautetta annetaan ja miten toimitaan työnhakutilanteissa rekrytoijana ja työnhakijana. Hän osaa analysoida viestintä- ja vuorovaikutustilanteita kurssilla esiteltyjen mallien avulla ja hänellä on valmiudet oman vuorovaikutuksensa ja työyhteisönsä viestinnän havainnointiin, analysointiin ja kehittämiseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään yritysviestinnän perusteisiin, esiintymiseen, neuvottelemiseen ja vuorovaikutukseen. Havainnollistavien vuorovaikutus-, teksti-, neuvottelu- ja esiintymisharjoitusten ja -analyysien avulla opiskelija harjaantuu kokeneemmaksi ja omasta toiminnastaan tietoisemmaksi viestijäksi. Kurssin ohjelmaan kuuluvat kriisiviestintäcasen analyysi, mediatiedotteen laatiminen, yhteisön kehittymiseen ja ilmapiiriin vaikuttavan viestinnän casen tarkastelu, neuvotteluun osallistuminen ja yleisöpuheen (ns.hyde-puheen) pitäminen. Yksi ryhmä on suunnattu esiintymistä jännittäville.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Ryhmät 1-17 I-II, III-IV. (Yksi jännittäjien ryhmä I). Ryhmiin valitaan opintojen edistymisen mukaan (ei siis ilmoittautumisaikajärjestyksessä). Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä usein kaikki valituksi tulleet eivät kuitenkaan aloita kurssia. 80 %:n läsnäolovelvollisuus. Jännittäjäryhmään erillinen haku, lisätiedot aineen intranetsivulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)

Hyde-puhe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk sl tai kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin verkkomateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet