Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG215001 LOGJ1 Toimitusketjujen johtamisen tutkimuksen teoriapohja 8 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Juuso Töyli, Harri Lorentz

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija a) tuntee pääpiirteissään toimitusketjujen johtamisen tutkimuksessa yleisimmin käytetyt teoreettiset lähestymistavat; b) pystyy kytkemään oman tutkimusaiheensa ja tarkastelutapansa alan aiempaan tutkimuskenttään; c) sekä asemoimaan omassa työssä soveltamiaan yleisiä tieteenfilosofisia ja metodologisia perusteita.

Sisältö

Jatko-opiskelija perehtyy toimitusketjujen johtamisen tutkimuksen perustana käytettyjen teorioiden, ajattelutapojen ja keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen sekä niiden kehittymiseen viimeisten vuosikymmenten aikana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuuskuulustelu LG215002 Toimitusketjujen johtamisen tutkimuksen teoriapohja, 5 op.
Artikkeli LG215003 Toimitusketjujen johtamisen tutkimuksen teoriapohja, harjoitukset, 3 op (hyväksytty/hylätty) tai
Seminaarit LG215004 Toimitusketjujen johtamisen tutkimuksen teoriapohja, vierailuluennot tai seminaarit, 3 op (hyväksytty/hylätty).
Opiskelija laatii artikkelin toimitusketjujen johtamisen tutkimuksen teoriapohjasta tutkimusalueensa näkökulmasta, joka julkaistaan ja esitetään alan kansainvälisen konferenssin yhteydessä. Artikkelissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Vaihtoehtoisesti osallistuminen korkeakoulussa tai muussa erikseen sovittavassa laitoksessa järjestettäviin erikoisseminaareihin tai vierailuluentoihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Perusteoksena toimii Vafidis, Dimitrios (2007) Approaches for Knowledge and Application Creation in Logistics – An Empirical Analysis Based on Finnish and Swedish Doctoral Dissertations Published Between 1994 and 2003, Publications of the Turku School of Economics, A-3:2007 (kirja on saatavissa myös pdf-muodossa)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet