Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUMA0006 7. Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.
Vastuuhenkilö
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorit
Edeltävät opinnot
1.a. Tieteellisen viestinnän syventävä kurssi, 1.b. Käytännön kielitaidon pienryhmätyöskentely

Osaamistavoitteet

Harjaantuminen kielitieteellisen tutkimuksen laatimisen konventioihin ja kyky itsenäiseen tiedonhakuun, aiemman tiedon erittelyyn ja kriittiseen arvioimiseen sekä itsenäiseen uuden tiedon tuottamiseen. Pro gradu -tutkielman kirjoitettuaan opiskelija osaa itsenäisesti asettaa tieteellisesti merkityksellisiä tutkimusongelmia, ratkaista ne tieteellisen kritiikin kestävällä tavalla ja esittää työnsä tulokset selkeässä muodossa.

Sisältö

Tiedonhakua, silmäilytyyppistä kirjastotyöskentelyä ja kirjallisuuden lukemista, tutkimuksen suunnittelua ja arviointia, ajattelua ja asiakokonaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden hahmottamista, aineiston hankintaa ja käsittelyä, aineiston ja tulosten järjestelyä, päätelmien tekemistä, tieteellistä kirjoittamista, työn teknistä hiomista sekä ohjaus- ja palautekeskusteluja. Pro gradu -tutkielmaan liittyy tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan suoritettava kypsyysnäyte, josta ei anneta erillisiä opintopisteitä. (Mikäli opiskelija on jo suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä kandidaatin tutkinnon yhteydessä, kypsyysnäytteeksi maisterin tutkinnossa riittää pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu yhden sivun mittainen tiivistelmä. Tiivistelmä on toimitettava työn ohjaajalle tutkielman esitarkastusvaiheessa.)

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Opinnäytetyö, n. 80 - 100 s.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallinen lausunto ja arvosana tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojen loppuvaihe

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen