Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
5712003 2. Matkailututkimuksen käytännöt 5 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto ja Petri Hottola, Oulun yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakso vahvistaa valmiuksia matkailuun kohdistuvan tutkimuksen käytännön toteutukseen perehdyttäen opiskelijoita erilaisiin tutkimussuuntauksiin ja tutkimusmenetelmien käyttöön esimerkkitapausten avulla.

Sisältö

Tutkimusmenetelmien ja –käytäntöjen esittely. Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia matkailun tutkimustapauksia eri tieteenalojen näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luennot 14 h sekä luentomateriaaleihin, Internet-aineistoihin ja taustakirjallisuuteen tutustuminen 50 h, harjoitustyö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Luennot ja harjoitustyö (tutkimussuunnitelma).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.   Luentomateriaalit, Internet-aineistot.

2.      Eskola, J. & J. Suoranta 1998 (tai uudempi). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

3.      Patton, M. 2001. Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage.

4.      Syrjäläinen, E., A. Eronen & V-M. Värri 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere University Press.

5.      Töttö, P. 2004. Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Tampere: Vastapaino.

Heikkilä, T. 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.

Lisätietoja

Kontaktiopetus Turussa. Kurssille osallistujalla tulee olla suoritettuna vähintään 15 op KUME-opintoja. Intensiivijakson käytännöt MAVY:n kotisivuilla www.funts.fi (opintokokonaisuudet ja käytännöt). MAVY-toimisto tiedottaa kurssin järjestelyistä myös sähköpostitse.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.