Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1171 Valinnaisia: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä etnologiassa 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen muut opettajat tutkija Maija Mäki, tutkija Kirsi Sonck
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin päätyttyä opiskelija ymmärtää muutamien tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmien käyttömahdollisuuksia esimerkiksi oman opinnäytteensä ja työelämän osana sekä kykenee esittämään tulevaisuuden skenaarion tai tutkimuksen luonnoksen digitaalisen tarinankerronnan (Digital Storytelling) menetelmällä.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan muutamaan tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmään sekä niiden hyödyntämiseen osana etnologista tutkimusta. Käsittelyyn nousevat systeemiteoriat (Kirsi Sonck), skenaariot ja FAR-menetelmä (Jussi Lehtonen) sekä Delfoi-asiantuntijamenetelmä (Maija Mäki). Näihin menetelmiin perehdytään siten, että osallistuja ymmärtää menetelmän perusluonteen sekä tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää sitä osana kansatieteellistä tutkimusta. Kurssin aikana työstetään digitaalisen tarinankerronnan avulla pienryhmässä/parityönä esimerkiksi jonkin ilmiön tulevaisuutta tai hahmotellaan tutkimussuunnitelmaa, jossa on vahvasti mukana tulevaisuusnäkökulma ja jonkin tulevaisuudentutkimuksen menetelmän hyödyntäminen. Kurssin lopuksi opiskelijat esittelevät työnsä tulokset.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 18 h, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen luennoille, harjoitustehtävien tekeminen, loppuraportin tekeminen (Digital Storytelling), verkkotyöskentelyyn osallistuminen, oman loppuraportin esittäminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.- 6. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla tapauskohtaisesti sekä opiskelijan oman ennakko-osaamisen perusteella.

Lisätietoja

Kurssin suorittaminen ei vaadi tulevaisuudentutkimuksen tuntemusta tai digitaalisen tarinankerronnan (Digital Storytelling) menetelmän osaamista ennestään.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset Jussi Lehtoselle, jussi.lehtonen@utu.fi, ennen kurssin alkua. Kiintiö 16 opiskelijaa.
Luento korvaa kansatieteen aineopintojen valinnaiset 5 op TAI syventävien opintojen S2 Ajankohtaiseen etnologian ja lähitieteiden tutkimukseen tutustuminen 5 op TAI professori kanssa erikseen sopien S4 Pro gadua tukeva kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.