Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1067 Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges
Edeltävät opinnot
Folkloristiikan perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan etnografisen kenttätutkimuksen perusmenetelmät ja kykenee soveltamaan niitä itsenäisesti aineiston muodostamiseen, käsittelyyn ja tutkielman tekemiseen oman harjoitustyön puitteissa. Hän ymmärtää miten erilaisia kenttätyömenetelmiä voidaan soveltaa perustutkimuksen ja soveltuvan tutkimuksen kannalta kiintoisien kulttuuri-ilmiöiden tutkimukseen. Opiskelija on perillä tutkimusprosessin eri vaiheista sekä etnografisten tutkimusaineistojen tuottamiseen ja arkistointiin liittyvistä teknisistä ja eettisistä kysymyksistä. Hän tuntee erilaisten arkistojen kokoelmia ja toimintatapoja ja osaa etsiä ja käyttää erityyppisiä arkistoaineistoja.

Sisältö

Kenttätutkimuksen perusteet, paradigmat ja sovellukset. Keskeiset kenttätyömenetelmät ja niiden soveltaminen erilaisissa tutkimusasetelmissa.

Toteutustavat

Luennot 28 t, ryhmätyöskentely, demonstraatiot ja ekskursiot, kenttäharjoittelu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)

Kurssin luento-osuudesta laaditaan oppimispäiväkirja (1/2-1 liuskaa /luento). Harjoitustyö koostuu ryhmissä suunnitellusta ja toteutetusta kenttätyöstä oppiaineen tutkimusprojektien puitteissa. Valittavana olevat projektit esitellään luennoilla. Harjoitukseen sisältyy kenttätöissä tuotettujen aineistojen analyysi ja arkistointi sekä n. 5 sivun laajuinen kenttätyöraportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit (harjoitustyön tekemisen tukena):

Kuula, Arja: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino, 2006. (265 s.)

Alver, Bente Gullveig & Fjell, Tove Ingebj rg & yen, rjar (eds.): Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. FF Comminication No. 292. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2007. (232 s.)

 

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.