Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1070 Folkloristiikan proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges
Edeltävät opinnot
Perusopinnot ja muut aineopinnot lukuun ottamatta kohtaa A3.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on harjaantunut folkloristisen tutkimuksen tekemiseen. Hänella on kokonaiskuvan tutkimusprosessista, hän kykenee hankkimaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti sekä on perehtynyt tutkimuksen tekemisen käytäntöihin (tutkimustehtävän määrittäminen, aineiston muodostaminen, analyysi ja tulkinta, tutkielman kirjoittaminen). Opiskelija kykenee suoriutumaan tutkimusprosessista ja kirjoittamaan tieteellisen tutkielman kriteerit täyttävän proseminaaritutkielman.

Sisältö

Proseminaarin aikana opiskelija laatii 4-5 sivun referaatin sovitusta tutkimuskirjallisuudesta, esittelee 3-4 sivun laajuisen tutkimussuunnitelman ja kirjoittaa sen pohjalta proseminaariesitelmän. Lisäksi opiskelija arvioi toisen opiskelijan tekemän proseminaarityön sekä tieteellisten ansioiden että muotoseikkojen osalta, laatii muistion yhdestä seminaari-istunnosta ja osallistuu aktiivisesti seminaarissa käytävään keskusteluun. Folkloristiikkaa kandidaatintutkinnon jälkeen pääaineenaan jatkavat laativat proseminaarin päätteeksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman maisteriopintoja varten.

Toteutustavat

Tiedonhaku- ja hallintakoulutus, ekskursiot, seminaari-istunnot.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Aktiivinen osallistuminen seminaarin työskentelyyn ja kaikkien vaadittavien tehtävien suorittaminen: läsnäolo seminaari-istunnoissa, kirjareferaatti, tutkimussuunnitelma, proseminaaritutkielma (15 s.), kaksi opponointia ja muistio yhdestä seminaari-istunnosta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi vasta kypsyyskokeen suorittamisen jälkeen.

Lisätietoja

Pakollinen pääaineopiskelijoilla, vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.