Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033011 MAS2.1/KVS2.1 Markkinointitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät I 3 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Juha Panula

Osaamistavoitteet

Opintojakson ensimmäisen osan tavoitteena on perehdyttää opiskelija aineiston keruuseen kvantitatiivisessa markkinointitutkimuksessa. Se merkitsee käsitteellisen analyysin perusperiaatteiden oppimista, käsitteiden ja muuttujien välisen suhteen ymmärtämistä, käsitteiden operationalisoinnin ja mittaamisen perusperiaatteiden oppimista, kykyä ymmärtää käsitteiden ja muuttujien välinen ero ja yhteys, mittaamisessa käytettävien indikaattoreiden ja niitä mittaamaan määriteltyjen kysymysten ja kysymyspattereiden laatimisen mieli. Kurssilla perehdytään opinnäytetutkielmiin, laaditaan tutkimussuunnitelma ja toteutetaan se keräämällä empiirinen aineisto.

Sisältö

Opintojakson ensimmäisen osan (osan 1) sisältö jakaantuu kolmeen osaan: 1) luennot, 2) graduanalyysi ja 3) tutkimussuunnitelma ja sen toteutus (aineiston keruu) kurssilla sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Opiskelijat ilmoittautuvat MA033011 MAS2.1/KVS2.1-koodilla harjoitusryhmiin, joita on neljä. Kuhunkin harjoitusryhmään otetaan noin 25 opiskelijaa. Opintojakson osa 1 toteutetaan kevään periodin III aikana.

Luennot, 16 t (2*4 viikkotuntia, III per., viikot 2 ja 3, yhteensä 16 tuntia, Panula). Luentojen ensimmäiselle kerralle osallistuminen on pakollista. Ensimmäisellä luentokerralla kerrotaan, mitä tehdään, miten ja millä aikataululla.
Ryhmätyöskentely, 16 tuntia per ryhmä (III periodi, ryhmät 1–4, viikot 4–7)
Jokaiselle opiskelijalle tulee luentoja 16 tuntia (viikkojen 2 ja 3 aikana) ja ryhmätyöskentelyä 16 tuntia (viikkojen 4–7 aikana)

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu MA033011 MAS2.1/KVS2.1 Markkinointitutkimus I, luennot, kirjat ja harjoitukset, 3 op.
Opintojakson ensimmäinen osa (osa 1) rekisteröidään vasta sitten, kun kaikki jakson kolme osaa (luennot, graduanalyysi ja tutkimussuunnitelma ja sen toteutus) on suoritettu hyväksyttävästi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Asteikolla 1–5 (jokainen osan 1 osa eli luennot, graduanalyysi ja tutkimussuunnitelma ja sen toteutus täytyy suorittaa hyväksyttävästi, jotta arvosana voidaan rekisteröidä).

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Osan 1 luennoitsijan osoittamat ja jakamat materiaalit (luennot ja lisämateriaali)

Lisätietoja

Opintojakson voivat suorittaa vain markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet