Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1177 Tutkimushistoria 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori Veikko Anttonen
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojaksossa opiskelija perehtyy uskontotieteen tai sen lähitieteiden kannalta keskeiseen tutkimussuuntaukseen ja kirjoittaa noin 12 sivun esseen tutkimussuuntausta edustavasta tutkimuksesta, kulttuuri- ja uskontoperinteistä, joiden piiriin tutkimus paikantuu sekä aiheista ja teemoista, joita tutkimuksessa tarkastellaan. Lisäksi esseessä tulee tarkastella tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten formulointia, teoreettista viitekehystä, analyyttisiä käsitteitä sekä tutkimuksen tuloksia ja oivalluksia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suuntauksen keskeiset edustajat, kriittiset käsitteet ja kysymyksenasettelut sekä analyysimenetelmät ja kykenee kriittisesti arvioimaan valitsemansa tutkimuksen merkitystä ja paikantumista uskontotieteen kentällä.

Sisältö

Uskonnollisten ilmiöiden ja uskontokulttuuristen kysymysten tulkintaa ja selittämistä ohjaavat ajankohtaiset tutkimusparadigmat, analyyttiset käsitteet ja niiden käyttöä ohjaavien teorioiden, tulkintakehysten ja selitysmallien yhteiskunnallinen, historiallinen, kulttuurinen ja ideologinen paikantuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee TAI lukupiiri, josta sovittava professorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi; samanaikaisesti graduseminaarin kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseen viitekirjallisuutena käytetään teoksia: Strenski, Ivan: Thinking about Religion: An Historical Introduction to Theories of Religion, Blackwell, 2006; Morris, Brian: Anthropological Studies of Religion: An Introductory Text, Cambridge University Press, 1987.

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielman edistymisen kannalta mielekkäin suoritustapa sovitaan kurssin aikana professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.