Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0471 Kliininen toksikologia 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Risto Huupponen, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija tavanomaisimpiin lääkkeiden ja muiden kemikaalien aiheuttamien myrkytysten esiintyvyyteen, oireisiin ja hoitoon.

Jakson suoritettuaan opiskelija
- osaa tunnistaa tavallisimmat akuutit myrkytystilanteet, antaa niiden vaatiman välittömän hoidon sekä osaa tarvittaessa ohjata myrkytyspotilaat oikeaan jatkohoitopaikkaan
- tietää yleisimmät Suomessa myrkytyksiä aiheuttavat lääkkeet ja muut aineet
- ymmärtää lääkehiilen merkityksen ja rajoitukset lääkeaineen imeytymisen estossa, spesifisten antidoottien vaikutusmekanismit sekä lääkkeiden farmakokineettisten ominaisuuksien merkityksen myrkytyspotilaan hoitoa suunniteltaessa

Sisältö

Myrkytysten epidemiologia Suomessa, myrkytysten yleinen tutkimus- ja hoitokäytäntö ja
antidoottien käyttö. Alkoholien, psyykenlääkkeiden, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden, kipulääkkeiden,
kardiovaskulaaristen lääkkeiden, raudan sekä luonnonaineiden aiheuttamat
myrkytykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 8 t 0 t

Johdantoluento 2 t
Seminaarit 8 t
Itsenäinen perehtyminen annettuun kirjallisuuteen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Valmistautuminen seminaareihin ja läsnäolo niissä, perehtyminen ilmoitettuun kirjallisuuteen

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Ei erillistä tenttiä tai arvosanaa, hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa sekä aktiivista työskentelyä seminaareissa

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla esitetyt asiat sekä verkossa oleva materiaali.
Kirjallisuus:

  • Neuvonen PJ, Backman JT, Himberg J-J, Huupponen R, Keränen T, Kivistö KT (toim). Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Kandidaattikustannus Oy, 2011, luvut 63-72 tai
  • Mäkijärvi M, Harjola V-P, Päivä H, Valli J, Vaula E (toim). Akuuttihoito-opas, Kustannus Oy Duodecim, 2011, luku 14

Lisätietoja

Opetus annetaan sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Opintokokonaisuudet