Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0065 KL3.2/AL3.4/KSP3.3 Kasvatussosiologian teoriasuuntauksia 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: professori Arto Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt tietämystään yhden 1900-luvun kasvatussosiologian teoreetikon tutkimuksista ja käsitteistöstä ja osaa soveltaa niitä tämän päivän kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden jäsentämisessä.

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelija valitsee yhden seuraavista kirjallisuuspaketeista (1-5):

1. Durkheim, E. 1969. The evolution of educational thought. Transl. P. Collins. London: Routledge & Kegan Paul. JA

Durkheim, E. 2006. Education: its nature and its role. Teoksessa H. Lauder, P. Brown, J-A, Dillabough & A. H. Halsey (eds.) Education, globalization & social change. Oxford: Oxford University, s. 76−90.

TAI

2. Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. 1995. Refleksiiviseen sosiologiaan: tutkimus, käytäntö, yhteiskunta. Joensuu: Joensuu University Press. JA

Bourdieu, P. 2006. The forms of capital. Teoksessa H. Lauder, P. Brown, J-A. Dillabough & A. H. Halsey (eds.) Education, globalization & social change. New York: Oxford University, s. 105−118. JA

Mills, C. 2008. Reproduction and transformation of inequalities in schooling: the transformative potential and the theoretical constructs of Bourdieu. British journal of sociology of education 29(1), 79−89.

TAI

3. Jackson, P. W. 1990 (tai vanhempi painos). Life in classrooms. New York: Teachers College Press. JA

Broady, D. 1986. Piilo-opetussuunnitelma: mihin koulussa opitaan. Tampere: Vastapaino. TAI

Willis, P. 1984. Koulun penkiltä palkkatyöhön? Miten työväenluokan lapset saavat työväenluokan työt? Tampere: Vastapaino.

TAI

4. Aronowitz, S. & Giroux, H. 1993 (tai vanhemmat painokset). Education under siege: the conservative, liberal, and radical debate over schooling. London: Routledge & Kegan Paul. JA

Suoranta, J. 2005. Radikaali kasvatus: kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

5. Aittola, T. & Pirttilä, I. 1989. Tieto yhteiskunnassa: tiedonsosiologinen tarkastelu. Helsinki: Gaudeamus. JA

Berger, P. & Luckman, T. 2002 (tai vanhemmat painokset). Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. Helsinki: Gaudeamus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitos
KL3 Erityisalat I; Teoreettiset kysymykset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
KSP3 Sisältöopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos