Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FUTU6002 TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Futures Studies (Field of Business)
Vastuuhenkilö
Hanna-Kaisa Aalto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri aikakausien tavat hahmottaa tulevaisuutta sekä tiedonalan omat menetelmät ja keskeiset teoriat.

Sisältö

Kurssin aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi perehdytään tulevaisuudentutkimuksen tehtäviin ja merkitykseen yhteiskunnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Verkkokurssi, 7 x 1,5 t virtuaaliluennot ja viikoittaiset harjoitustyöt oppimisympäristö Moodlessa (6kpl) sekä essee (10-15 sivua).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten (6kpl) ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. TULEVAISUUDENTUTKIMUS. PERUSTEET JA SOVELLUKSET. Toinen painos, toim. Matti Kamppinen, Osmo Kuusi, Sari Söderlund. Helsinki, SKS 2003.

2. BELL, WENDELL, Foundations of Futures Studies. Volumes I and II. London, Transaction publishers 1997. 

3. Kurssin aikana jaettava muu kirjallinen aineisto

Lisätietoja

Lisätietoja: www.tvanet.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (Futures Studies (Field of Business))
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)