Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5183 Luonnonyhdisteiden kemia 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut yleiskuva luonnonyhdisteiden kemiasta ja biologisesta merkityksestä. Hän ymmärtää miten ja millaisia synteesipolkuja kasvisolu käyttää rakentaessaan erilaisia luonnonyhdisteitä aina hiilidioksidista alkaen. Opiskelija osaa jaotella yhdisteet niiden kemiallisen rakenteen perusteella yleisimpiin sekundaarimetaboliittiluokkiin sekä vastaavasti kunkin luokan alaryhmiin. Tuntemattomien yhdisteiden karakterisointiin opiskelija saavuttaa perusvalmiudet etenkin UV-spektroskopian ja massaspektrometrian avulla. Opintojakson jälkeen opiskelija tietää miten HPLC- ja kuoppalevyteknologiaa voidaan hyväksikäyttää kasvien sekundaarimetaboliittien kvantitoinnissa ja biologisen aktiivisuuden määrittämisessä

Sisältö

Kurssilla käydään läpi yleisimmät kasvien ja muiden eliöiden tuottamat sekundaarimetaboliittiluokat: mm. terpeenit, fenoliset yhdisteet ja alkaloidit. Kurssi käsittelee ko. yhdisteiden kemiallisia rakenteita, biosynteesipolkuja, esiintymistä ja merkitystä kasveissa ja muissa eliöissä, kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysimenetelmiä sekä biologista ja farmakologista aktiivisuutta. Laboratorio-osuudessa kukin opiskelija valmistaa itsenäisesti uutteita vapaavalintaisista kasvinäytteistä. Uutteet analysoidaan nestekromatografisesti HPLC-DAD:n, UPLC-DAD-QQQ-MS:n ja HPLC-DAD-QTOF-MS:n avulla. Uutteiden biologinen aktiivisuus määritetään kuoppalevytekniikalla. Mittausdata analysoidaan kootusti luennolla ja samalla tutustutaan mm. erilaisiin HPLC -ohjelmistoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Laboratorio-osuuteen kuuluu omien kasvinäytteiden kemiallinen analysointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot ja Moodlessa sekä luennoilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet