Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I 3 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Eino Valtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa kuva hiukkasten rakenteesta, systematiikasta ja vuorovaikutuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa relativistista kinematiikkaa yksinkertaisiin hiukkastörmäyksiin. Opiskelijalla on käsitys säilymislakien ja avaruus-aika –symmetrioiden välisestä yhteydestä. Opiskelija ymmärtää hiukkasten luokittelun sekä hadronien kvarkkirakenteen ja pystyy tämän perusteella määrittämään hiukkasten tärkeimmät kvanttiluvut. Opiskelija tuntee eri vuorovaikutuksissa säilyvät kvanttiluvut ja pystyy esittämään hiukkasreaktioita Feynmanin diagrammien avulla. Opiskelija tuntee kvanttikromodynamiikan käsitteet värivaraus, värivankeus ja asymptoottinen vapaus sekä omaa perustiedot sähköheikosta vuorovaikutuksesta.

Sisältö

Peruskäsitteet, Leptonit, kvarkit ja hadronit, Avaruus-aika –symmetriat ja säilymislait, Hadronien kvanttiluvut ja virittyneet tilat, Hadronien kvarkkitilat, Varatun ja neutraalin virran reaktiot sähköheikossa vuorovaikutuksessa, Symmetriat heikossa vuorovaikutuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Riittävä määrä ViLLE-suorituspisteitä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Kirjallisuus: Martin, B.R. and Shaw, G., Particle physics, John Wiley & Sons, 2007. Perkins, D.H., Introduction to high energy physics, Addison Wesley Publishing Company, Inc., 1987.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan viimeisen kerran keväällä 2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet