Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1092 A4 Kulttuuriympäristön suojelu 4 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hallitsemaan rakennus- ja maisemansuojelun keskeiset käsitteet, tuntee tärkeimmät suojeluperiaatteet ja on perillä niitä koskevasta keskustelusta. Opiskelija tunnistaa kulttuuriympäristön suojelun keskeiset kotimaiset toimijat ja näiden roolit sekä on yleisellä tasolla tietoinen suojelua ohjaavista säädöksistä. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoa suojelun tarpeisiin, osallistumaan kulttuuriympäristön monialaiseen arvotukseen sekä tuottamaan perusteluja suojelu- ja hoitotoimia.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi rakennusperinnön, muinaisjäännösten ja kulttuurimaiseman suojelukäsitteistö, kansainväliset suojeluperiaatteet ja sopimukset, kotimaiset säädökset sekä toimijatahot. Tutustutaan kulttuuriympäristön suojelun tärkeimpiin aineistoihin ja tiedonhankkimistapoihin. Vaihtuvan kohteen avulla harjoitellaan tiedonhankintaa, monialaista arvotusta ja suojeluargumentointia.

Toteutustavat

Luennot, arkistokäynti, itsenäistä työskentelyä tai korvaava kirjallisuusessee.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta:

Hautamäki, Ranja: Portti puutarhaan. Historiallisten puutarhojen inventointiopas. Museovirasto, Helsinki 2000. 76 s.

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa. Suomen Ympäristö 14/2013. Ympäristöministeriö, Helsinki 2013. 60 s. http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/SY142013_Kulttuuriymparisto_vaikutusten_%2827644%29

Lahti, Juhana ja muut (toim.): Mistä tietoa rakennuksen historiasta? Lähdeopas ammattilaisille ja asianharrastajille. Rakennustaiteen museo, Helsinki 2003. 169 s.

Lindberg, Essi: RT-99-11119. Historiallisten puistojen ja puutarhojen suojelu, hoito ja kunnostus. Rakennustieto, Helsinki 2013. 16 s. https://www.rakennustietokauppa.fi/rt-99-11119-historiallisten-puistojen-ja-puutarhojen-suojelu-hoito-ja-kunnostus.-2013-/110471/dp

Nyman, Marie: Maisemaselvitys. Tietoa maisemasta ja suuntaviivoja suunnittelun tueksi. Varsinais-Suomen ELY, Turku 2013. 54 s. http://www.doria.fi/handle/10024/93417

Sahlberg, Marja (toim.): Talon tarinat. Rakennushistorian selvitysopas. Museovirasto, Helsinki 2010. 63 s. http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julkaisut/rakennusperinto

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma