Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5108 Orgaaninen kemia/aineopinnot 7 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Satu Mikkola
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Orgaanisen kemian perusopintojen tentti tai demonstraatiot on oltava suoritettu hyväksytysti. Terbion opiskelijoilta vaaditaan FALL1604 kurssin suorittamista.

Osaamistavoitteet

Aineopintotason kurssi nojaa vankasti Orgaaninen kemia perusopinnot kurssin antamalle pohjalle. Aktiivinen osallistuminen perusopintokurssille tai vastaavalle on siksi edellytyksenä kurssille osallistumiselle. Kurssin tärkein tavoite on reaktiomekanistisen ja -opillisen ymmärtämyksen syventäminen ja laajentaminen. Jokaisen käsitellyn yhdisteryhmän kohdalla edetään yksinkertaisista ja selkeistä tapauksista monimutkaisempiin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään rakenteen ja reaktiivisuuden välisiä vuorovaikutussuhteita ja arvioimaan itsenäisesti erilaisten tekijöiden vaikutusta erilaisissa tilanteissa. Hallittavien reaktioiden määrä lisääntyy ja opiskelijan tulisi kyetä yksinkertaisen synteesireitin suunnitteluun teoreettisella tasolla. Opiskelijan tulisi myös oppia lukemaan kirjallisuudessa esitettyjä synteesejä, tunnistamaan niistä teoriassa tuttuja reaktioita ja ymmärtämään mihin reaktioilla pyritään. samalla opiskelija tutustuu myös alan englanninkieliseen terminologiaan.

Sisältö

Orgaaninen reaktio-oppi: laajennetaan ja syvennetään peruskurssilla opittuja asioita. Erityisesti käsitellään seuraavia aiheita: Karbokationin rakenne ja sen vaikutus alkeenien reaktiivisuuteen. Alkeenien ja alkyynien hydroboraatio, oksimerkuraatio ja hapetusreaktiot. Alkeenien polymeriaatio. Asetylidi-ionin reaktiot. Alkyylihalidien substituutio- ja eliminaatioreaktiot sekä niihin vaikuttavat tekijät. Radikaalihalogenaatio Organometallireagenssit ja niiden käyttö. Diels-Alder reaktio. Substituenttivaikutukset elektrofiilisessa, aromaattisessa substituutiossa ja aromaattisten yhdisteiden nukleofiilinen substituutio. Alkoholien eliminaatio- ja substituutio. Epoksidien valmistus ja reaktiot. Erilaisten nukleofiilien additio karbonyyliryhmään. Michaelin additio. Nukleofiiliset asyylisubstituutiot ja nitriilien reaktiot. Enolien ja enolaatti-ionien reaktiot sekä karbonyylikondensaatiot. Em. reaktioitten kombinaatiot ja niiden hyväksikäyttö syntetiikassa. Amiinien valmistusmenetelmät ja reaktiot sekä diatsoniumsuolojen reaktiot. Heterosyklisten amiinen reaktiot. Biomolekyylien kemialliset synteesimenetelmät.
Hammondin postulaatti, kineettinen ja termodynaaminen kontrolli. Molekyyliorbitaaliteorian käyttö rakenteen ja reaktiivisuuden kuvaamisessa. Synteesireitin suunnittelu tunnettuja reaktioita käyttäen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 54 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti joko kahtena osatenttinä kurssin yhteydessä tai kurssin jälkeen yhtenä loppukuulusteluna sekä laskuharjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. McMurray: Organic Chemistry, 6. (tai sitä myöhäisempi) painos

2. Luentojen Powerpoint-materiaali.

3. Nimistömoniste

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
Biolääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet