Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1169 Maaseutu ja kaupunki 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen, tohtorikoulutettava Maija Lundgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kansatieteessä keskeisen maaseutu-kaupunki tutkimuksen muotoja ja kehityslinjoja sekä ymmärtää näiden elinympäristöjen luonteenomaisia fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia kehityspiirteitä. Kurssin tavoitteena on myös lähestyä kaupunkia maaseudulla ja päinvastoin sekä tunnistaa yhteiskunnassa vallitsevien ja paikalliskulttuuria ohjaavien yhteiskunnallisten prosessien (mm. teollistuminen, kaavoitus, kaupunkisuunnittelu, kuntaliitokset) tuloksia arjen kannalta.

Sisältö

Kurssi käsittää katsauksen kaupunki-ilmiön syntyyn, suomalaisen kaupungin kehitykseen sekä suomalaisen kaupunkitutkimuksen aloihin. Erityistä huomiota kiinnitetään kansatieteellisen kaupungin löytymiseen sekä kaupunkikansatieteen kasvuun kohti kulttuurista ja monitieteistä kaupunkitutkimusta. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupungin ja ympäristöetnologisen tutkimusotteen yhteyteen sekä kaupungin julkiseen tilaan tapahtumien kannalta. Samalla nostetaan esiin urbaani muisti ja sosiaalinen kerroksellisuus. Maaseudun osalta luento alkaa lyhyellä maaseudun määrittelyllä, josta jatketaan merkittävimpien maaseudun asutukseen ja ympäristöön vaikuttaneiden tapahtumien kautta 1940 -luvun loppuun. Pääpaino luennolla on 1950 – 2010-lukujen välisellä ajalla. Tarkastelun kohteena ovat yhteiskunnalliset tekijät, jotka ovat vaikuttaneet maaseudun asukkaiden arkeen ja ympäristöön; mm. kansalaistoimintaan, elinkeinojen harjoittamiseen, palveluihin, liikkumiseen, asutukseen, kulttuuriympäristöön sekä maaseudun asukkaiden identiteettiin. Luennolla muodostuu kuva maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen kulttuurin jatkuvuudesta, ja toisaalta uusia piirteitä maaseutukulttuuriin tuoneista tekijöistä ja muutoksista. Näiden lisäksi luodaan katsaus maaseudun erilaisten palvelujen tulevaisuuteen, sekä muihin maaseudun ajankohtaisiin haasteisiin. Luennon aihepiirien myötä tutustutaan kansatieteelliseen maaseutututkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus 24t, sisältää demonstraatiot, kirjallisuus, itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit: DVD-aineistoja

Kirjallisuus:

Lento, Katri & Olsson, Pia (toim.) 2013.: Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungin muistin ja muistamisen paikoista. Helsinki, SKS.

Lappi, Tiina-Riitta 2007: Neuvottelu tilan tulkinnoista. Etnologinen tutkimus sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksesta jväskyläläisissä kaupunkipuhunnoissa. Jyväskylän studies in humanities 80. Jyväskylä . 205 s.

Lynch, Kevin 1960: The City Image and its Elements. - The City Reader. Ed. by. T LeGates and Fredric Stout. 1998. Routledge. pp. 98-102.

Virtanen Timo J. 2012.: Etnologi(n)en kaupunki: Urbaanin arkielämä tutkimuskohteena. Tutkimuskatsauksia 3/2012. Turun kaupunki. (http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=228755)

Hämynen, Tapio 2008: Rasimäen kylän elinkaari. Knuuttila, Seppo et al. (toim.): Kylän paikka. Uusia tulkintoja Sivakasta ja Rasimäestä. Ss. 60 – 104. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kattilakoski, Mari & Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina 2011: Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa. Maaseudun Uusi Aika 2/2011. Ss. 5–19. Maaseudun uusi aika -yhdistys.

Koskihaara, Niina 2012: Neljä vuosikymmentä meidän toimintaa. Kyläyhdistykset maaseudun yhteistoiminnallisina kehittäjinä. Sananjalka, Suomen Kielen Seuran vuosikirja 54. Ss. 107 – 122. Suomen Kielen Seura, Turku.

Leimu, Pekka 2010: Modernization of the Countryside as a Challenge to Finnish Ethnology. Lehtonen, Jussi & Tenkanen, Salla (ed. by) Ethnology in the 21st Century. Transnational reflections of past, present and future. Ss. 179 – 191. European Ethnology, University of Turku.

Lundgren, Maija 2010: Kylätoimintaa ja talkoohenkeä - Etnologinen tutkimus kylätoiminnan merkityksestä elinvoimaisuuden säilyttämisessä kahdessa Porin alueen maaseutukylässä. Lehtonen, Jussi & Tenkanen, Salla (toim.) Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Ss. 313–324. Kansatiede, Turun yliopisto.

Mäkinen, Minna 2007: Kotikunta kaupunginosaksi. Säynätsalon kunnan ja Jyväskylän kaupungin kuntaliitos kulttuurisena ilmiönä. Lisensiaatintyö, Etnologia, Jyväskylän yliopisto. Ss. 107–132. Löytyy e-aineistona Jyväskylän yliopiston sähköisen julkaisuarkiston opinnäytteistä, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2007489

 

Lisätietoja

Kaupunkiosuus Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuteen 2 op:n laajuisena (KANS1142)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma