Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1203 A5. Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Kirjallinen viestintä, Kulttuurihistoria P3 Kulttuurihistorian perusteet tai Historia P3 Näkökulmia historiaan. Lisäksi A3.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat suoritettuna tai suoritetaan samanaikaisesti

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan seminaarin päättyessä osaavan kirjoittaa yhtenäinen ja johdonmukainen tutkielma, jossa käytetään historiantutkimuksen tieteellistä viittausjärjestelmää. Tutkielman teon prosessin aikana seminaarissa on tarkoitus oppia ymmärtämään tutkimuksen tekoa kysymyksenasettelun, lähteiden käytön, itsenäisen tulkintojen tekemisen, kokonaisuuksien jäsentämisen ja kirjoittamisen näkökulmista. Tavoitteena on myös oppia keskustelemaan omasta ja muiden töistä työn eri vaiheissa ja opponointitehtävän kautta kommentoimaan kokonaista tutkielmaa.

Sisältö

Opintojakson ytimenä on seminaari, jossa käsitellään tutkimuksen teon perusteita, aiheenvalintaa, kysymystenasettelua, lähteiden ja hakuteosten käyttöä, disposition laadintaa, noottiapparaatin rakennetta sekä opetellaan akateemista keskustelua, tieteellistä kirjoittamista ja tietoverkkojen käyttöä. Seminaarin opetus rakentuu kandidaatintutkielman teon prosessin ympärille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Seminaari, jossa opiskelija laatii suppean (15-20 s.) tieteellisen tutkielman, joka toimii humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon päättötyönä. Työskentely seminaarissa sisältää harjoitustöitä omasta tutkielmasta, osallistumista keskusteluun, oman esitelmän pitämistä ja sen käsittelyä seminaari-istunnossa sekä toisen työn opponoinnin. Kurssin suorittaminen edellyttää ehdotonta läsnäoloa seminaarissa sekä itsenäistä työskentelyä seminaari-istuntojen ulkopuolella. Seminaarissa käsitelty työ korjataan ja muokataan käsittelyssä saatujen kommenttien perusteella ja vasta korjattu työ palautetaan opettajalle varsinaisena kandidaatintutkielmana. Pääaineopiskelijat laativat kandidaatintutkielman pohjalta kypsyyskokeen, jonka järjestää humanistinen tiedekunta. Vasta kypsyyskokeen hyväksyttävästi suoritettuaan opiskelija saa merkinnän kandidaattiseminaarista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Kypsyyskoe suoritetaan joko humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä (ilmoittaudutaan humanistisen tiedekunnan kansliassa) tai seminaarin omassa kokeessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Seminaari ja kandidaatintutkielma arvostellaan yhdessä ja merkitään opintorekisteriin kokonaisuutena asteikolla 0-5, kuitenkin vasta sen jälkeen kun myös kypsyysnäyte on suoritettu. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vuosi

Lisätietoja

Niille sivuaineopiskelijoille, jotka jatkavat kulttuurihistorian maisteriopintoihin, suositellaan kandidaattiseminaarin suorittamista. Sivuaineopiskelijat eivät tee kypsyysnäytettä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN AINEOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma