Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1155 Näyttelyt ja pedagoginen toiminta 7 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Pihlman Sirkku ja kurssien opettajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Moniaististen museoille ominaisten ilmaisukeinojen perusteiden osaaminen. Perehtyminen joihinkin museolle ominaisiin kommunikaation tapoihin ja keinoihin ja kyky soveltaa niitä. Kiinnostus ja perehtyneisyys museoon tulkitsijana. Halu ja kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja niiden monenlaisuus ja ottaa ne huomioon, kun kommunikaatiota suunnitellaan ja toteutetaan. Yhteistyön ja verkottumisen merkityksen tunnistaminen. Taito ja rohkeus tarttua eteen tuleviin näyttely- ja muihin kommunikaatiotehtäviin.

Sisältö

Teoreettinen ja käytännöllinen tutustuminen näyttelyyn muotona ja välineenä, jolla on historiansa. Museo- ja kulttuuriperintöpedagogiikan teorioita ja käytäntöjä. Näyttelysuunnittelun perusteita. Museon vaikuttavuuden kysymyksiä. Eri vuosina painottuvat museokommunikaation eri osa-alueet ja keinot. Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia sekä näyttelysuunnittelun että pedagogiikan osa-alueilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento-opetus, harjoitukset, ekskursiot. Syksyllä 2014 kurssin pedagogisena kehyksenä on tutustuminen kulttuuriympäristöön pelin keinoin. Näyttelysuunnittelun harjoitustyön teemoissa on valinnaisuutta yhteistyökumppaneiden kysynnän mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen + harjoitustehtävät. Syksyllä 2014 pedagoginen kulttuuriympäristöpeli sekä näyttelysuunnitelma valinnaisesta aiheesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kunakin lukuvuonna erikseen Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma